Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

С П И С Ъ К

 

на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Главен експерт в дирекция „Контрол“ - гр. Бургас в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

Маргарита Атанасова Николова

Не притежава нужният професионален стаж за обявената позиция съгласно Заповед №75/11.04.2018 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС

Мюлюфер Халил Хасанова

Не притежава нужният професионален стаж за обявената позиция съгласно Заповед №75/11.04.2018 г. на Директора на БДЧР – чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Иринка Димитрова

 

 

Дата: 30.04.2018 г.