Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност
Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

Име, презиме, фамилия:
Ваня Строимирова Спасова

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест и интервю на 12.12.2017 г. /Вторник/ от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33

Председател на конкурсната комисия: Жасмина Керанова, Дата: 04.12.2017 г.