Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Проверен е сигнал за замътване водите на р. Камчия

По заявка на Басейнова дирекция "Черноморски район" е извършено пробонабиране на повърхностни води от три пункта: от река Камчия до моста на с. Хан Крум, от реката преди и след заустване от аварийния канал на МВЕЦ "Тича", и по заявка на РИОСВ-Шумен - от водите на аварийния канал след изравнителя му. Водните проби ще се изследват по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор и фосфати като фосфор. На оператора на МВЕЦ "Тича" е дадено предписание да информира Басейнова дирекция и РИОСВ-Шумен преди започване на ремонтни дейности.