Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

България докладва извършената актуализация на Морската стратегия - преустановено е нарушението на правото на ЕС