Басейнова дирекция Черноморски район

Басейнова дирекция извърши 273 контролни проверки през месец Август

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 272 523,35 лв., от които 32 979,64лв. събрани чрез НАП от  „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД.

От директора на БДЧР са издадени 13 наказателни постановления /НП/, 51  предписания, връчени са 8 акта и са събрани  общо 12 529,05лв. от издадени НП.

През месеца е осъществен контрол на обекти, потенциални замърсители на Черно море, по предварително утвърден график с РИОСВ-Варна. Извършени бяха 16 съвместни проверки на морски плажове по северното Черноморие с качество на водите по-ниско от отлично (съгласно резултатите предоставени от РЗИ).

Най - честите нарушения за периода са: неизпълнено предписание за монтиране на измервателно устройство, превишение на ползваните количества за питейно-битово водоснабдяване, незаконно водовземане от повърхностен воден обект, неизвършен химичен анализ на подземните води и др.

БДЧР, отново напомня че фирми и граждани, собственици на кладенци, сондажи, герани и каптирани извори до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, разположени в собствения им имот, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите.

Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани. Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите и престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

 За повече информация относно контролната дейност през м. август 2020 г. тук

24.05.2020 г.