Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

 

С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Главен експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“  в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

  1. Галин Александров Петров

 

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест и интервю на 03.12.2018 г. /Понеделник/ от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Жасмина Керанова

 

Дата: 23.11.2018 г.