Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“

за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше

Образователна степен – бакалавър

Професионална квалификация природни науки(химически науки, биологически науки, науки за земята) инженерни науки (екология, биотехнологии, химични технологии)

 Професионален опит – 1 (една) година и/или V младши ранг

                 Специални умения/ компетенции –Компютърна компетентност: Задължително: добро владеене на МS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet, Препоръчително: ГИС; ползване на MS Access, бази данни, програми за редакция и други, имащи отношение към работата. Чужди езици: английски език – работно ниво на владеене, писмено и говоримо (препоръчително). Познаване на ЗВ и произтичащите нормативни документи, Директива 2000/60/ЕС, Директива 2007/60/ЕС

 

2. Месторабота – БДЧР Варна

 

3. Кратко описание на длъжността:

Участва в разработването, актуализацията и изпълнението на ПУРН и ПУРБ на ниво район за басейново управление. Събира, обобщава и анализира информация за водни количества, с цел изготвяне на водностопански баланси по речните басейни; информация, свързана с хидроморфология. Участва в експертни съвети (МЕЕС, ВЕЕС, областни, общински или районни съвети по устройство на територията). Подготвя становища за допустимост на инвестиционни намерения по процедури по ОВОС/ЕО и за финансирене по програми със средства от Европейски фондове, включително проекти. Участва в дейности свързани с осъществяване на сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и др. Свързани с длъжността.Изготвя доклади за изпълнение на Програмата от мерки и Програмата за прилагане на ПУРН

4. Области на дейност:

Дейности на отдел „Планове“ в съответствие с разпоредбите на ЗВ и ЗООС.

Дейности свързани с изготвянето, актуализацията и прилагането на ПУРН и ПУРБ, съгласно ЗВ.

Дейности съгласно Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции.

 

Размер на основната заплата за длъжността – 560- 1150  лв.

 

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

Заявление съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба).

Копия от документи за: придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), други документи - необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише“. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Входящ номер и дата се поставят само на заявления, комплектовани с всички посочени в тях документи.

 

Срок за подаване на документите: 21.01.2019 г.

 

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефони: 052/687 431