Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

- Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

- План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.
- План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

- Актуално състояние на водите - тук

- Проверки чрез облитане с дрон - тук.

- График и работна програма за актуализиране на Плана за управление на речните басейни за 2022-2027 – тук.
- График и работна програма за актуализиране на Плана за управление на риска от наводнения за 2022-2027 – тук.

Конкурс за държавен служител

ОБЯВЛЕНИЕ: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН
за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на  недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Разрешителни“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Разрешителни“, Дирекция „Планове и разрешителни“  в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Отбелязваме Международния ден на Черно море

Басейновата дирекция „Черноморски район“, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас и община Бургас ще отбележат Международния ден на Черно море със съвместни инициативи. На 30 октомври, от 10.30 ч., децата от Детска градина „Малкият принц” ще се включат в почистването на крайбрежната ивица на Офицерския плаж във Варна. Традиция е на този ден да се връчват и наградите на Черноморската комисия. Номинациите са за принос при опазване на Черно море и възпитаване на отговорно общество за защита и възстановяване на морската околна среда. Представителят на България за 2018 г. е ОУ „Йордан Йовков“ от  Каварна. Училището е част от Международната мрежа Екоучилища,  носител е на Зелен флаг от 2012 година и е сред учредителите на българския Младежки воден парламент. Връчването на наградите ще се проведе в седалището на Постоянния международен секретариат на комисията в Истанбул. 29 октомври 2018

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване водите на р. Провадийска

РИОСВ – Шумен провери сигнал за замърсяване на р. Провадийска с участието на експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Шумен. При обход в Провадия в реката не е наблюдавано замърсяване. В района на Каспичан, при точката на заустване на „Рока България“ АД беше отбелязано отлагане  по брега на р. Каменица, преди вливането в р. Провадийска, с оцветявание  в бяло със зеленикав оттенък. При проверката са взети водни проби от отпадъчни води,  зауствани в р. Каменица, приток на р. Провадийска, на поток производствени и битово-фекални отпадъчни води на „Рока Бълагрия“АД. Предприятието произвежда санитарен фаянс и за дейността има издадено комплексно разрешително, с условия и мерки за отпадъчните води. Не е установено нерегламентирано заустване  на отпадъчни води от дейността на „Рока България“ АД. По заявка на Басейновата дирекция, за установяване степента на замърсяване са взети две водни проби от р. Провадийска нагоре по течението след Провадия и от р.Каменица след точката на заустване на отпадъчни води от „Рока България“ АД. Пробите ще бъдат изследвани по показателите: активна реакция (pH), електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност на кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор, олово, кадмий, цинк и хлорни йони. При проверката беше установено, че протичащите води в р. Каменица, след точката на заустване нямат видимо замърсяване. 26 октомври 2018

Конкурс за държавен служител

23.10.2018 г.
ОБЯВЯВА: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

... За повече информация

страница 14 от 187

<<< по-нови    9 10 11 12 13 14 15 16 17    По-стари >>>