Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

- Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

- План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.
- План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

- Актуално състояние на водите - тук

- Проверки чрез облитане с дрон - тук.

- График и работна програма за актуализиране на Плана за управление на речните басейни за 2022-2027 – тук.
- График и работна програма за актуализиране на Плана за управление на риска от наводнения за 2022-2027 – тук.

Конкурс за държавен служител

20.11.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
   ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю.

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване на водите на яз. „Фисека“

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Шумен, Регионалната лаборатория към ИАОС и ОДБХ Търговище провериха сигнал за замърсяване на яз. „Фисек“ с отпадъчни води от мандра в с. Макариополско. При проверката е установено, че е имало изпускане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие (МПП) „Хаддад милк“ ЕООД в местно дере, по дъното на което са останали отлагания с бял цвят. Причината е преливане на отпадъчни води от крайната шахта, преди вливане във водоплътните лагуни. Проверени са пречиствателните съоръжения и площадковата канализационна мрежа на обекта.  Не е установено вливане на отпадъчни води от МПП в язовира и замърсяване. 15 ноември 2018

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

15.11.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Проверен е сигнал за замътване водите на р. Камчия

Експерти от Басейнова дирекция "Черноморски район", РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория към ИАОС в Шумен провериха сигнал за замътване на р. Камчия  при с. Хан Крум, общ. Велики Преслав. Проверката установи, че водата на река Камчия е бистра и не е оцветена в кафяво. При обхода на река Врана  до с. Хан Крум е констатирано, че  водата в реката е  с видимост на около 30-40 см. Не е установена мъртва риба и специфични отложения от замърсяване с утайки по дъното и бреговата ивица на двете реките. Проверена е и МВЕЦ "Тича" в землището на с. Миланово и  отводнителните канали на техническо съоръжение нагоре по течението на р. Камчия преди Омуртагов мост.  Установено е, че на 8 и 9 ноември  е изпуснат и източен изравнител към МВЕЦ "Тича" за ремонт на захранващ канал.  Водният оток е заустен чрез авариен изпускател и канал в р. Камчия.  В деня на  проверката не е установено замътване на водите на реката. 12 ноември 2018

... За повече информация

Важно!

На 12.11.2018 г. поради профилактика на ел. мрежа в района, БДЧР ще може да обслужва граждани след 10:30 часа !

Конкурс за държавен служител

09.11.2018 г.
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в  конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

страница 11 от 187

<<< по-нови    6 7 8 9 10 11 12 13 14    По-стари >>>