Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Взети са проби от отводнителния канал на Атанасовско езеро и от морски води

Басейнова дирекция „Черноморски район“ със съдействието на Регионалната лаборатория към ИАОС в Бургас взеха проби от два пункта в района на Атанасовско езеро. Водите за изследване са от тръбата на обходния канал и от морските води, които ще бъдат изследвани  по показатели pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, фосфати като фосфор и хлорофил-а. Резултатите се очакват след приключване на анализите. Обходният канал на солниците, който отвежда природните сладки води в морето е дълъг 23 км и обхваща водосбор от 240  км2. Неговата цел е да опазва Атанасовското езеро от сладководни и повърхностни дъждовни води. Сладките води намалят добива на сол и чрез помпи тези води се отвеждат в морето. През последните месеци валежите са значителни и водите са се увеличили – 97 л/кв. м, а до момента имахме 82 л/кв. м. Големите тръби, които се виждат да изхвърлят жълтеникава и пенлива течност в морето край Солниците, отвеждат и част от дъждовните води на Бургас, включени в обходния канал на Атанасовско езеро и Солниците. На север до кораба „Чайка“ тези дъждовни води се отвеждат по гравитачен път, а от района на езерото и солниците се претласкват с помпи в морската акватория.31.07.2018

Конкурс за държавен служител

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю
30.07.2018 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Разрешителни“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“
30.07.2018 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“
30.07.2018 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“  в Басейнова дирекция „Черноморски район“
30.07.2018 г.

... За повече информация

Ограничено е замърсяването на река Ахелой

Експерти на РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха проверка на място във връзка с получен сигнал за наличие на петно с мирис на нефтопродукти в река Ахелой в района на бензиностанция „Лукойл“ в град Ахелой. При проверката е констатирано нефтено петно с големина около 150 м, движещо се по течението на реката, на отстояние около 1,5 км от вливането й в Черно море. Взета е водна проба от река Ахелой в района на замърсяването, която ще бъде изследвана  по показатели: нефтопродукти (визуално и количествено), полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен. Резултатите се очакват след приключване на анализите. Със съдействието на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ бяха поставени бонови заграждения, чрез които замърсяването на реката е локализирано и ограничено. На място е екип на „ВиК“-Бургас, който ще изпомпи замърсената вода. Няма опасност от замърсяване на морските води и зоната за къпане на град Ахелой. 27.07.2018 г.

страница 2 от 169

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>