Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР - ВАРНА

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

 Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

МЗ обявява XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

c-fakepathposlannicinazdravetoНационалният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

РЕГЛАМЕНТ 2022 г.

Формуляр I фаза

Формуляр II фаза

... За повече информация

Консултации за проект на доклад за Междинните проблеми

Световен ден на водата

Какво е световен ден на водата?Ден на водата

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Тема на световният ден водата:

ПОДЗЕМНИ ВОДИ – ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО ВИДИМО

Електронна брошура - тук.

Инициативи - тук.

Информация - тук.

10.03.2022 г.

РИОСВ – Варна извършиха съвместна проверка с Басейнова дирекция

Днес експерти от РИОСВ – Варна извършиха съвместна проверка с Басейнова дирекция "Черноморски район" по сигнал за кафяво оцветяване на водите в дере Налбанка, преминаващо през Западна промишлена зона в гр. Варна. При огледа е установено, че в резултат на свлачищни процеси е пропаднала част от западния скат на дере Налбанка. Вследствие от пропадането е скъсан канализационен колектор и отпадъчните води са заустени в дерето. Взета е водна проба от потока отпадъчни води, която ще бъде анализирана в Регионална лаборатория – Варна при ИАОС. 

От „ВиК – Варна“ ООД незабавно са предприети аварийно-възстановителни дейности. 

На „ВиК – Варна“ ООД е дадено предписание в срок до 21.02.2021 г. да възстанови колектора и да преустанови изпускането на отпадъчни води в дере Налбанка.

10.02.2022г.

Световен ден на влажните зони

Ден влажни зониСветовният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.

Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.

 

... За повече информация

Басейнова дирекция провери сигнал за наличие на мъртва риба в яз. „Сейдол-1“ , край с. Сейдол, общ. Лозница

На 07.01.2022 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ – Русе, Регионална лаборатория – Шумен и община Лозница извършиха проверка и пробовземане по сигнал за мъртва риба в язовир „Сейдол -1“ (Русалка), в землището на с. Сейдол, общ. Лозница, обл. Разград.

При проверката на място се констатира, че язовира е общински, отдаден на концесия. Извършен е оглед в присъствието на представители на Община Лозница, концесионера не присъства на проверката. Установени са множество мъртви екземпляри риба: сом, толстолоб и амур в близост до стената на язовира и по източния му бряг. В района има млекопреработвателна мандра, която зауства във водоплътна приемна шахта. При направеният оглед не е констатирано нерегламентирано изтичане на отпадъчни води и суроватка към язовира. Няма брегови източници на замърсяване.

По заявка на БДЧР е взета една водна проба от повърхностните води от левия бряг на язовира. Резултатът от анализа на водната проба ще бъдат оповестен допълнително.

07.01.2022г.

... За повече информация

страница 9 от 218

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>