Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА

Експерти провериха сигнал за умряла риба във Варненско езеро

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) днес извършиха проверка по сигнал за масово измиране на риба във Варненското езеро.

... За повече информация

БДЧР публикува резултатите от водните проби, взети при проверка на водите на Варненското езеро в района на местността „Орехчето“

При проверка на сигнал от 01.05.2020 г. за замърсяване на водите на Варненското езеро в района на местността „Орехчето“ е  извършено еднократно пробонабиране на повърхностни води. Анализът и интерпретацията на получените резултати показва отклонение от нормативно установените стойности  по показател  БПК5,  pH, общ азот, азот амониев, ортофосфати и общ фосфор. Останалите показатели отговарят на нормите за добро състояние на водите.

14.05.2020 г. Обява - мл. експерт ОМВМ

  • 14.05.2020 г. Обява - Младши експерт в Дирекция „Планове и разрешителни“ отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ - Тук
  • 02.06.2020 г. Списък на допуснатите кандидати - Мл. експерт ОМВМ - Тук
  • 02.06.2020 г. Списък на недопуснатите кандидати - Мл. експерт ОМВМ - Тук
  • 11.06.2020 г. Система за оценяване - Мл. експерт ОМВМ - Тук
  • 19.06.2020 г.  Класиране - Мл. експерт ОМВМ - Тук
... За повече информация

Нова банкова сметка

Във връзка с вливането на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД, от 01.05.2020г. номера на банковата сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ за всички такси, глоби и други постъпления по чл. 194, ал. 1, т. 1-3 от Закона за водите е:

IBAN: BG48 STSA 9300 3131 7388 01
BIC: STSABGSF
БАНКА ДСК ЕАД

Експерти провериха три сигнала за замърсяване на водни обекти и взеха проби

Експерти от РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) провериха последователно три сигнала за замърсяване на водни обекти, получени на „зеления телефон“.

 

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен

Експерти от РИОСВ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителната агенция по околна среда провериха състоянието на водите на язовир Шумен след подаден сигнал за замърсяване с мътнобяла вода от  дъждовната канализация на ВиК-Шумен ООД. При съвместната проверка в петък /1.05.2020 г./ присъстваха и представители на водното дружество, който е стопанин на дъждовен колектор, вливащ се в язовира.

... За повече информация

страница 8 от 201

<<< по-нови    3 4 5 6 7 8 9 10 11    По-стари >>>