Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“
30.07.2018 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“  в Басейнова дирекция „Черноморски район“
30.07.2018 г.

... За повече информация

Ограничено е замърсяването на река Ахелой

Експерти на РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха проверка на място във връзка с получен сигнал за наличие на петно с мирис на нефтопродукти в река Ахелой в района на бензиностанция „Лукойл“ в град Ахелой. При проверката е констатирано нефтено петно с големина около 150 м, движещо се по течението на реката, на отстояние около 1,5 км от вливането й в Черно море. Взета е водна проба от река Ахелой в района на замърсяването, която ще бъде изследвана  по показатели: нефтопродукти (визуално и количествено), полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен. Резултатите се очакват след приключване на анализите. Със съдействието на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ бяха поставени бонови заграждения, чрез които замърсяването на реката е локализирано и ограничено. На място е екип на „ВиК“-Бургас, който ще изпомпи замърсената вода. Няма опасност от замърсяване на морските води и зоната за къпане на град Ахелой. 27.07.2018 г.

Нивата на реките леко ще се повишават

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат те: на 27.07 във водосборите на р. Провадийска река, р. Камчия (в притока ѝ р. Луда Камчия), р. Айтоска река, р. Чукарска, р. Русокастренска и р. Средецка; на 28.07 във водосборите на р. Провадийска река, р. Камчия (в притока ѝ р. Луда Камчия), р. Ахелой, р. Азмак, р. Чукарска, р. Факийска река, в горното течение на р. Велека и във водосбора на р. Резовска; на 30.07 във водосборите на р. Батова, р. Провадийска река (в притока ѝ р. Девня) и р. Камчия (в горното течение на притока ѝ р. Врана). 27.07.2018 г.

Нивата на реките ще се повишават

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни в резултат на валежи водните нива на реките от басейна ще се повишават. По-значителни ще са повишенията на речните нива на 27 юли вследствие на валежи, в горните части от водосбора на р. Камчия и в Южночерноморските реки и на 28 юли – в целия басейн. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. 25.07.2018 г.

Продължава повишаването на речните нива

Черноморски басейн: в резултат на валежи днес водните нива в реките от басейн ще се повишават значително. В следобедните и вечерни часове на 25, 26 и 27 юли ще има краткотрайни и значителни повишения на речните нива, по значителни на 25 юли във Северночерноморските реки и на 26 и 27 юли в Южночерноморските реки. 24.07.2018 г.

страница 8 от 174

<<< по-нови    3 4 5 6 7 8 9 10 11    По-стари >>>