Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022-2027 тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027 - тук

План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 - 2027 г.                                                              Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 – 2027 и национална програма за изпълнението му, приет с Решение №944/29.12.2023 г. на Министерски съвет.


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Встъпителна среща и обучения по проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море“

Басейнова дирекция „Черноморски район“, в качеството на бенефициент по проект BGENVIRONMENT-2.004-0001-C01 Science and Information towards Regional Environmental Action for the Black Sea (SCIRENA- Black Sea) , финансиран по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021, на 12 и 13.06.2023 г. проведе откриваща среща и тематични обучения, в хибриден формат - присъствено, и дистанционно в електронна среда с работен език – английски.

16.06.2023 г.

... За повече информация

МОСВ определи три допълнителни пункта за мониторинг, разположени в бреговата зона

Министерството на околната среда и водите осигурява пълно проследяване на възможни екологични щети в българската акватория на Черно море, след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов възложи още на 8 юни засилен мониторинг на крайбрежните морски води на Басейнова дирекция „Черноморски регион“ (БДЧР) – Варна и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), който се провежда в три пункта в крайбрежните морски води - Дуранкулак, Шабла и Калиакра. В отговор на нововъзникналата ситуация МОСВ определи допълнително още три пункта за мониторинг, разположени в бреговата зона.

Местоположението на пунктовете е съобразено с възможностите за достъп по море, посоката на доминиращите течения и наличните за района батиметрични данни. Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий.

Към извършвания до момента мониторинг са включени и допълнителни показатели (пестициди и др.), за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море. До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели.

Мониторингът се извършва веднъж седмично в бреговите пунктове. Честотата на пробовземане е достатъчна, за да бъде направена обективна оценка за моментното състояние на морските води. Резултатите ще бъдат своевременно предоставени на компетентните органи, съобразно необходимото време за анализ на определените показатели в пунктовете.

Към момента няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море.

15.06.2023 г.

МОСВ засилва мониторинга на крайбрежните морски води

МОСВ засилва мониторинга на крайбрежните морски води във връзка с разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна. Разпореждане за това издаде министърът на околната среда и водите Юлиян Попов към Басейнова дирекция „Черноморски регион“ (БДЧР) – Варна и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). В извършвания към момента мониторинг се включват допълнителни показатели, за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море.

От юни 2022 г. във връзка с военните действия на територията на Украйна до момента БДЧР и ИАОС провеждат мониторинг в три пункта в крайбрежните морски води - Дуранкулак, Шабла и Калиакра. Местоположението на пунктовете е съобразено с възможностите за достъп по море, посоката на доминиращите течения и наличните за района батиметрични данни. Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда от вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий. До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели.

09.06.2023 г.


Световен ден на околната среда – 5 юни 2023 г.


Световният ден на околната среда, отбелязван всяка година на 5 юни е сред международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда.

Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял свят, ангажирани да защитят планетата.

Темата на Световния ден на околната среда тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution. Денят е напомняне, че действията на хората по отношение на замърсяването с пластмаса имат значение. Стъпките, които правителствата и бизнеса предприемат за справяне със замърсяването с пластмаса, са следствие от това действие. Време е да ускорим и прехода към кръгова икономика. Време е да победим замърсяването с пластмаса.

05.06.2023 г.

... За повече информация

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЕДИН ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА,СА КЛАСИРАНИ В ПЪРВА ФАЗА НА XV-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

02.06.2023 г.

... За повече информация

БДЧР и РИОСВ-Варна със съвместни инициативи по повод отбелязване на Европейския ден на „НАТУРА 2000“

natura

На 17 май експерти от двете институции бяха гости на тържество и концерт, изнесени от  децата от ДГ „Звездичка“, гр. Варна. Младите природолюбители засадиха дръвче в двора на градината. Малчуганите получиха и информационни материали, разясняващи целите и функциите на мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000“.

19.05.2023г.

... За повече информация

страница 7 от 226

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>