Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022-2027 тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027 - тук

План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 - 2027 г.                                                              Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 – 2027 и национална програма за изпълнението му, приет с Решение №944/29.12.2023 г. на Министерски съвет.


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Басейнова дирекция – Варна обяви резултатите от проверката по сигнала за умряла риба от 27 юни

Резултатите от пробите, взети от морските води на 27.06.2023 г. по сигнал за умряла риба в района на плаж „Иканталъка II“, къмпинг „Св. Георги“, отчитат минимални отклонения по няколко показателя - разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев и ортофосфати като фосфор.

В пробите от морски води в района на плаж Тузлата са установени превишения по показател ортофосфати като фосфор. Всички останали изследвани показатели - БПК5, нитрити, метали, съответстват на нормите за добро състояние на крайбрежните води.

10.07.2023 г.

... За повече информация

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

•    Данните от проведеното изследване на крайбрежните води от бреговите пунктове - на 26 юни и от морските пунктове – на 27 юни,  не показват потенциално замърсяване на морската околна среда.
•    Измерените стойности във всички шест пункта са под максимално допустимите концентрации и средногодишните стойности

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.
Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.
Последни данни от изследвания на 26 и 27 юни на крайбрежните води:
•    Данните от проведеното от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) изследване на крайбрежните води от бреговите (26.06.2023 г.) и морските пунктове (27.06.2023 г.) не показват потенциално замърсяване на морската околна среда.
•    Измерените стойности във всички шест пункта са под максимално допустимите концентрации (МДК-СКОС) и средногодишните стойности (СГС-СКОС).
•    Според постъпилите в БДЧР официални данни от радиологичен анализ на пробите за цезий-137 и тритий, взети на 19.06.2023 г. от бреговите пунктове, не се установяват превишения.
Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

30.06.2023 г.

... За повече информация

В отговор на запитвания от граждани БДЧР предоставя информация за мониторинга на крайбрежните морски води

Във връзка с получени множество запитвания от граждани, свързани с качеството на крайбрежните морски води, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) информира, че пробонабиранията се извършват в шест пункта, разположени в Северното Черноморие, а именно: три брегови пункта в района на Калиакра бряг, Шабла бряг, Дуранкулак бряг и три пункта в крайбрежни морски води на около 1km от Калиакра, Шабла и Дуранкулак. БДЧР изследва метали, нефтопродукти, радионуклиди, пестициди и др., като получените резултати се сравняват с норми, изведени за морската екосистема. Тези норми не са свързани с определяне на риск за човека.

Изрично уточняваме, че изследваните от БДЧР показатели следва ясно да се разграничат от показателите, които имат отношение към човешкото здраве, пригодността и състоянието на водите за къпане, каквито са  микробиологичните показатели – Ешерихия коли (E. coli), чревни ентерококи и др. Микробиологичните показатели в морски води се изследват с определена честота от регионалните здравни инспекции към Министерство на здравеопазването.

Към настоящия момент БДЧР не извършва пробонабиране на морски води в района на Варна и Бургас поради специфичния характер на морските течения пред българския бряг и конкретната хидродинамична и хидрометеорологична обстановка. В случай на необходимост към изпълнявания мониторинг ще бъдат включени допълнителни пунктове по целесъобразност.

Резултатите от изпитваните проби се изпращат до компетентните институции и се обявяват своевременно на обществеността чрез интернет-страниците на БДЧР и МОСВ.

Експерти от БДЧР и РИОСВ-Варна взеха проби от морските води по сигнал за умряла риба

На 27 юни в РИОСВ-Варна постъпиха няколко сигнала от граждани за умряла риба на брега и в морската вода в района на къмпинг „Свети Георги“, местност „Иканталъка“, между гр. Каварна и гр. Балчик. Експерти от екоинспекцията организираха незабавна съвместна проверка с представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Варна.

При проверката е извършен обход по протежението на плаж „Иканталъка II“, включително на плажа при къмпинг „Св. Георги“ и плаж „Херос“, в землището на с. Топола. Установено е струпване на мъртви рибни екземпляри от видовете попче, морска мишка, малки пясъчни рачета и други. Същите са с размери около 3-4 см. Във водата се наблюдава както умряла, така и жива риба.

От РИОСВ-Варна не са установени брегови източници на замърсяване или опалесценция по повърхността на морската вода, която е бистра с наличие на водорасли без неприятен мирис.

По заявка на БДЧР са взети водни проби от два пункта – плаж „Иканталъка II“ при къмпинг „Св. Георги“ и от плаж „Тузлата“. Резултатите ще бъдат оповестени след приключване на анализите на водните проби. По информация на сигналоподателя, както и спасители присъстващи на плажа, налице е рязко понижение на температурата на морската вода.

28.06.2023 г.

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

  • Днес Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши пробонабиране от три пункта във вътрешните морски води пред Дуранкулак, Шабла и Калиакра.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.

Днес, 27 юни 2023 г., Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши пробонабиране от три пункта във вътрешните морски води пред Дуранкулак, Шабла и Калиакра.  От взетите от тези пунктове проби дирекцията разполага с поредица от данни във връзка с проследяване на морските води, започнало през юни 2022 г. Следят се същите показатели, както в бреговите пунктове (метали, нефтопродукти, радионуклиди, пестициди и др.). Пунктовете са разположени в морски води на около 1-1,5 км от брега. Два от трите пункта съвпадат с пунктове от националния мониторинг за морски води, което позволява да се проследи история на анализите назад в годините. Първите резултати от изследванията се очакват в рамките на 10 дни.

Преобладаващият в последните дни южен вятър потиска и насочва водите на реките Днепър, Днестър и Дунав – под и над делтата на река Дунав, в северно направление. От своя страна водата на река Дунав също потиска и насочва водите на другите две реки в северно направление. По този начин се забавя достигането на Днепровските води до териториалните води на България.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

На 26 юни излязоха и резултатите от изследване на пробите, взети на 19.06.2023 г. в българската акватория на Черно море.

27.06.2023 г.

... За повече информация

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР)  и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) осъществиха назначения ежеседмичен мониторинг за качеството на крайбрежните морски води от три брегови пункта - Дуранкулак, Шабла и Калиакра.

„Към днешна дата сателитните наблюдения и извършеното цифрово моделиране на водните течения не дават повод за притеснение“, каза инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район".

В извършвания към момента мониторинг се включват допълнителни показатели, за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море. Мониторингът се извършва веднъж седмично в брегови пунктове.

20.06.2023 г.

... За повече информация

страница 6 от 226

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>