Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022-2027 тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027 - тук

План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 - 2027 г.                                                              Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 – 2027 и национална програма за изпълнението му, приет с Решение №944/29.12.2023 г. на Министерски съвет.


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

МОСВ се включи в антикризисните действия в Царево

  • Басейнова дирекция „Черноморски район“ активира оперативното си звено и следи за състоянието на водните течения и общинските микроязовири в района.
  • Ще бъде извършен мониторинг на питейните водоизточници и пробонабирания за оценка състоянието на водните обекти, след успокояване на обстановката.

 Министерството на околната среда и водите се включи в антикризисните действия на българските институции. Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) активира своето оперативно звено и следи за състоянието на водните течения. Особено внимание се обръща на водите, излизащи от двата общински микроязовира в община Царево. Следи се с повишено внимание оттока на река Велека.

 „Служителите на БДЧР са на разположение за извършване на проверки. РИОСВ Бургас ще извърши проверка на прекъснатата канализация за отпадъчни води и градската пречиствателна станция на Царево.“, каза заместник-министър Петър Димитров, който се включи в предварителния обход на мястото на пораженията в Царево, заедно с директора на басейновата дирекция Явор Димитров.

След като хидро-метеорологичните условия позволят и се възстанови транспортният достъп до населените места, БДЧР ще извърши мониторинг на питейните водоизточници в района, както и пробонабирания от морски и речни води за оценка на състоянието на водните обекти.

  • Българската инфраструктура не е подготвена за екстремните климатични явления.

Климатичните промени означават по-висок риск от екстремни явления. В бъдеще могат да се очакват и по-сериозни и по-чести валежи. Това каза за Нова телевизия министърът на околната среда и водите Юлиян Попов.

Според него в България не се финансират достатъчно научните изследвания. "За да бъдат развити проучванията, трябва да бъдат осигурени по-добре финансово. Плановете за управление на риска от наводнения се съставят въз основата на модели, които трябва да се усъвършенстват. В конкретни територии, като  Царево, трябва да се вкарат нови данни в математическия модел, за да бъде процесът по-адекватен. Трябва да се вземат предвид максимално дълги исторически периоди статистически, както и климатичните промени да бъдат включени като определящ фактор.", коментира министърът.

06.09.2023 г.

... За повече информация

Провеждане на форум за чистотата и състоянието на Черно море

На 22 август 2023 г., в Националният прес-клуб на БТА във Варна беше проведен форум за състоянието на Черно море. В събитието участваха министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, инж. Явор Димитров - директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, директора на Регионалната инспекция по околна среда и води - Ерджан Себайтин,  директора на Института по океанология "Фритьоф Нансен" към БАН доц. д-р Николай Вълчев и учени от звеното.

Министър Юлиян Попов подчерта, че Черно море е уникална екосистема, но за да я опазваме адекватно, трябва да имаме обобщена и  актуална информация.

Екип от учени към Института по океанология представиха данни за състоянието на околната среда в Черно море и пред българския бряг - част от доклада за оценка на състоянието на морската околна среда, в съответствие с Рамковата директива за водите. Министърът се ангажира при получаване на подобни изследвания, Министерството на околната среда и водите да предоставя публичност и да развива политиките си на тази основа.

Относно замърсяването на морето от взривения в Украйна язовир „Нова Каховка“, министър Юлиян Попов категорично посочи, че такова няма, което потвърди и директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район". Инж. Явор Димитров подчерта, че получените до момента резултати за всички изследвани пунктове сочат, че не е налице замърсяване на морските води с посочените в плана за мониторинг вещества (за които са налични норми). По показателите за които липсват норми се следи тенденцията свързана с изменението на концентрацията/активността.

При визитата си във Варна министър Юлиян Попов посети Басейнова дирекция Черноморски район“, където проведе среща с експертите от дирекцията. Сред темите беше обсъдена повишената обществена чувствителност към качеството на живот и чиста околна среда.

24.08.2023 г.

Министър Юлиян Попов и експерти провериха състоянието на дюнни местообитания в района на Дуранкулак

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов днес взе участие в работна среща в района на Шабла и Дуранкулак. В срещата участваха кметът на Дуранкулак Веселин Йорданов и на Шабла Мариян Жечев, директорът на Института по океанология Николай Вълчев, Иван Начев от групата „Приятели на Дуранкулак“, както и зам.-министър Петър Димитров, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна Явор Димитров и експерти от РИОСВ-Варна.
По време на обиколката в района министър Попов посети дюнни природни местообитания, понтосарматски степи, защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, Резервата „Калиакра“ и Поддържания резерват „Балтата“. Кметовете и експертите запознаха министъра с основните екологични проблеми в региона, както и с необходимостта от актуализиране на плановете за управление на защитените територии.

11.08.2023 г.

... За повече информация

РИОСВ-Варна и БДЧР извършиха проверка по сигнал за изтичане на отпадъчни води в Шокъров канал

На 7.08.2023 г. в БДЧР-Варна е постъпил сигнал за лоша миризма и преливане на замърсени води в Шокъров канал и Офицерски плаж, гр. Варна. Извършена е незабавна съвместна проверка с РИОСВ-Варна и Регионална лаборатория –Варна към ИАОС.
При проверката е установено, че в резултат от извършвана строителна дейност: „Основен ремонт на ул. „Васил Друмев“, по плана на 18-ти м.р., район Приморски, гр. Варна по проект: „Основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна“ е нарушена проводимостта на канализационната мрежа по ул. „Васил Друмев“. В резултат на това е допуснато преливане на непречистени отпадъчни води в дъждовния колектор, който се зауства в Шокъров канал, в Приморски парк, гр. Варна.
По заявка на БДЧР е извършено пробонабиране от Шокъров канал и крайбрежни морски води, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, мед, цинк, алуминий, желязо, арсен.
По време на проверката е възстановена нормалната проводимост на канализа- ционния колектор и преливането към Шокъровия канал е преустановено.
За констатираното нарушение от страна на РИОСВ-Варна ще бъдат предприети административно наказателни действия срещу дружеството изпълнител на ремонтните дейности.

08.08.2023 г.

Експерти от БДЧР и РИОСВ-Бургас провериха сигнал за наличие на мазни петна

Ахтопол

На 04.08.2023г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Бургас и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Бургас провериха сигнал за мазни петна в морето в района на град Ахтопол, община Царево.
По време на проверката е извършен оглед на морските води и плаж Ахтопол. Водите в обследваната акватория са чисти, без оцветяване и опалесценция на повърхността. Не се наблюдават мазни петна, не се констатира изтичане или заустване на отпадъчни води в Черно море, не са установени брегови източници на замърсяване.

07.08.2023 г.

... За повече информация

Експерти от БДЧР и РИОСВ-Варна провериха сигнал за умряла риба във Варненското езеро

На 04.08.2023г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Варна провериха сигнал за умряла риба във водите на Варненско езеро в района на пристанище “Лотос“, пред хотел „Адамо“ и допълнителен оглед на „Стар канал“, свързващ Варненско езеро с Черно море.
При извършения оглед в акваторията пред хотела е установено наличие на мъртви рибни екземпляри (основно кая) и живи плуващи пасажи от илария и кефал. Не е отчетено оцветяване, водите са мътни, без специфична миризма и опалесценция на повърхността. В обходения район не е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води във Варненско езеро.
По заявка на Басейнова дирекция е взета водна проба от водите в района източно от Спортен клуб „Черно море-Бриз“, която ще бъде изследвана по физико-химични показатели: pН, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, амоняк, трибутилкалаени съединения. Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на БДЧР.

04.08.2023 г.

страница 3 от 226

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>