Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Морска околна среда05.2014 г.

Регионална среща на Черноморските страни - членки след оценката на Европейската комисия относно изпълнението на Рамкова Директива за Морска Стратегия (член 12) - Окончателни заключения - (български - тук и английски вариант - тук).  


27.03.2014 г.

      План за действие за разработване на Морска стратегия на Р.България - тук.


17.07.2018

      Обявяване на защитени зони, определени от България по смисъла на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, включително морски защитени територии в изпълнение на чл. 13, параграф 6 от РДМС - тук
        Списък на морски защитени зони, обявени за опазване на птици по Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици - тук             
        Списък на морски защитени зони, обявени за опазване на местообитания по Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - тук             
 Морски защитени територии
       ЗТ Калиакра      ЗТ Кокетрайс                                                       


 

България докладва пред Европейската комисия по чл. 8, 9 и 10 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) и Наредба за опазване на околната среда в морските води - МОРСКИ РЕГИОН „ЧЕРНО МОРЕ”:
   Първоначална оценка за състоянието на морската околна среда по чл.8 от РДМС - тук
   РЕЗЮМЕ по чл. 8 от РДМС 2008/56/ЕО (български - тук  и английски вариант - тук)
   Добър екологичен статус по чл.9  и екологични цели и индикатори по чл.10 от РДМС  - тук
   РЕЗЮМЕ по чл. 9 и 10 от РДМС 2008/56/ЕО (български - тук  и английски вариант - тук)

В периода 30.04.2013 - 15.05.2013 год. Басейнова дирекция за Черноморски район предостави на обществеността и заинтересованите страни, за писмени мнения и коментари, Доклада по чл. 8, 9 и 10 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) и Наредба за опазване на околната среда в морските води - МОРСКИ РЕГИОН „ЧЕРНО МОРЕ” .  В Дирекцията не бяха внесени конкретни писмени становища, които да бъдат отбелязани преди докладването.

 


На 17 юни 2008 г. е приета Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда.

  Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) има за цел постигане на добро екологично състояние в морските води на ЕС до 2020 г. и опазване на ресурсната база, от която зависят икономическите и социални дейности, свързани с морското пространство. Добро състояние следва да се постигне чрез разработване и прилагане на на стратегия за морските води във всяка страна - членка на ЕС.

   Състоянието на околната среда ще се оценява на база 11 качествени дескриптори, като се вземат предвид екологичното състояние, натискът и въздействията върху морските екосистеми.

Транспониране на Директивата в българското законодателство
През месец ноември 2010 г., на основание чл. 135, ал. 1, т. 19 от Закона за водите, беше приета Наредба за опазване на околната среда в морските води /НООСМВ, приета с ПМС № 273 от 23.11.2010 г./, чрез която са транспонирани изискванията на РДМС в българското законодателство.

Стъпки за разработване и прилагане на Морска стратегия за морските води на Р България:
1. Изготвяне на Първоначална оценка на текущото състояние на околната среда в
морските води и на въздействието на човешката дейност върху околната среда
2. Определяне на „добро" - то състояние на морските води
3. Определяне на екологични цели и свързаните с тях индикатори
4. Разработване и изпълнение на програми за мониторинг
5. Разработване и изпълнение на програма от мерки

Дейността по определяне на първите три стъпки е част от възложена поръчка с предмет: „Първоначална оценка на състоянието, формулиране на критерии за добър екологичен статус и екологични цели за морската околна среда" с изпълнител Институт по Океанология - БАН.