Басейнова дирекция Черноморски район

Обявления и съобщения

20.04.2021 г.
На основание чл.75 от Закона за водите, във връзка с чл. 62а, ал. 1 от същия закон, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД град Бургас с ЕИК:812115210 в качеството му на оператор на канализационната система (КС) и Община Бургас с код по Булстат: 000056814 в качеството и на собственик на КС, за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект: Бургаско езеро, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на канализационната система на град Бургас, процедура с вх. № РР-5181/14.09.2020 г. №РР-5181(А6)/04.12.2020 г. и вх. № РР-5181(А10)/19.03.2021 г. тук

16.04.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЕТ „Ийст Агро – Григор Григоров“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец  ТК-2 „Ийст Агро – Григор Григоров-Приселци“, предвиден за изграждане в поземлен имот №58445.30.11  по КККР на с. Приселци, м. „ПАЗАРЛИЯТА“, общ. Аврен, обл. Варна тук

15.04.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ВАРДУН“,за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Вардун 1“ тук

02.04.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на ОБЩИНА НОВИ ПАЗАРза ползване на воден обект – река Крива тук

01.04.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 75 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ВАРНА,за изменение на Разрешително № 22370030/31.01.2020 г.,за ползване на воден обект – Черно море тук.

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от дълбок сондаж ДС „Васил Друмево“ тук

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от шахтов кладенец ШК „ВиК Шумен - Косово“ тук

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от Дълбок сондаж „Средня“ тук

31.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за водовземане на подземни води от шахтов кладенец Янково (ШК „Янково“) тук

22.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „СТИНГ“АД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец ТК-1 „Стинг- Бургас“, изграден в поземлен имот с идентификатор 07079.6.1178, местност „Герен бунар“, кв. „Долно езерово“, по КККР на гр. Бургас, собственост на „СТИНГ“ АД тук

22.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите във връзка с чл.75, ал.1 от същия закон директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Андела“ АД с ЕИК: 102005285, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. „Чаталджа“ № 3, за продължаване и изменение на Разрешително №2322 0006/07.10.2002 г., продължено с Решение №1353/10.05.2014 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, процедура вх. № РР-5111/06.07.2020 г. и вх. №РР-5111(A12)/29.01.2021 г. тук

10.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Търговище, с код по Булстат: 000875920, със седалище и адрес на управление: град Търговище, пл. „Свобода“, за продължаване и изменение на Разрешително №2314 0040/11.02.2016 г., за ползване на воден обект: река Врана, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на канализационната система на град Търговище, процедура с вх. № РР-5210/02.10.2020 г. и вх. № РР-5210(А6)/15.01.2021 г. тук

10.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал 1, във връзка с чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за изменение на Разрешително № 2151 0074/02.09.2010г. за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения – Каптиран извор „I подем“, Каптиран извор „II подем“ и Каптиран извор „III подем“. тук

10.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:инициатива на „ТОДОР ДИМИТРОВ - РИБОЛОВ“ ЕООД, за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Каменна чешма“. тук

02.03.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на Земеделски стопанин ИЛИЯН БАНАЛИЕВ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение от тръбен кладенец ТК-1 „Илиян Баналиев - Твърдица“, предстоящ да се изгради в поземлен имот ПИ 72179.19.4, по КККР на с. Твърдица, общ. Шабла, обл. Добрич. тук

24.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец: ШК-3, от водоснабдителна система „Рибка“ – с. Салманово, изграден в имот ПИ№65187.91.67 по КККР на с. Салманово, общ. Шумен, обл. Шумен. тук

24.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „КАОЛИН“ ЕАД с ЕИК:827182866, със седалище и адрес на управление: област Русе, град Сеново, ул. „Дъбрава“ №8, за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №2371 0017/16.11.2007 г., продължено и изменено с Решение №1177/22.08.2013 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на завод за микропродукти (преработка на варовик), процедура вх. № РР-5188/21.09.2020 г. тук

19.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен за изменение и продължаване на Разрешително №21530086/05.11.2010г., за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец ШК „Автомагистрали - Черно море - Шумен”, разположен в имот ПИ 83510.689.1. по КККР на гр. Шумен тук

08.02.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Шумен, с код по Булстат: 000931721, със седалище и адрес на управление: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, за продължаване и изменение на Разрешително №2314 0028/16.08.2012 г., продължено с Решение №136/14.12.2016 г., за ползване на воден обект: река Поройна/Боклуджадере, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на: канализационна система на град Шумен, процедура с вх. № РР-5187/17.09.2020 г. тук

25.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Кул“ ООД, гр. Аксаково за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващo водовземнo съоръжениe - Сондаж ТК „Кул - Варна“, e изграден в имот №10135.4510.815 (нов номер ПИ № 10135.4510.1093), по КККР на гр. Варна, общ. Варна тук

22.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, гр. Варна за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземнo съоръжениe – тръбен кладенец, предвиден да бъде изграден в имот с идентификатор №10135.4040.27, м. „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, по КККР на  гр. Варна, собственост на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД тук

22.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :  инициатива на „ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ“ АД за ползване на воден обект: „Атанасовско езеро“ тук

18.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „ЕМ ДЖИ СОЛЮШЪН“ ЕООД гр. София за ползване на воден обект – Черно море тук

15.01.2021 г.
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата ОБЩИНА АЙТОС с код по Булстат: 000056764, със седалище и адрес на управление: град Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, за продължаване и изменение на Разрешително №2314 0035/17.09.2014 г., изменено с Решение №1708/23.12.2015 г., поправено с Решение №64/27.06.2018 г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води - процедура вх. вх. №РР-5193/21.09.2020 г. и вх. №РР-5284/21.12.2020 г. тук

06.01.2021 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Търговище за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК „Селския” изграден в поземлен имот с идентификатор №51024.13.100 по КККР на с. Надарево, общ. Търговище, обл. Търговище тук

16.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Търговище за изменение на Разрешително №21510321/18.05.2013г., за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - Каптиран извор „Марина дупка“ разположен в поземлен имот с идентификатор 55201.400.2 по КККР на с. Пайдушко, общ. Търговище, обл. Търговище тук

07.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за изменение на Разрешително № 2151 0137/02.09.2010г. за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение – Каптиран извор „Баш бунар“, изграден в имот с идентификатор ПИ № 63224.80.11 по КККР на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас тук

03.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „ПРИБОЙ“ ООД с ЕИК:000076877, със седалище и адрес на управление: град Варна, район Аспарухово, кв. „Галата“, местност „Фичоза“, зона „Б“, за продължаване срока на действие на Разрешително №2371 0007/04.10.2007 г., продължено с Решение №1151/18.07.2013 г., изменено с Решение №1227/05.11.2013 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на зона за отдих Прибой, - процедура вх. № РР-5132/24.07.2020г. тук

03.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „ХЕРТИ“ АД с ЕИК:127631592, със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. „Антим I“ № 38, за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на фабрика за производство на алуминиеви, пластмасови и композитни капачки и чашки на „Херти“ АД град Плиска, община Каспичан, процедура вх. № РР-5165/28.08.2020 г. тук

03.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „ИВ МЕС“ ЕООД с ЕИК:127070740, със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. „Калиакра“ № 21, ет. 3 за продължаване срока на действие на Разрешително №2374 0024/21.10.2008 г., продължено с Решение №1423/11.08.2014 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на колбасарски цех на „ИВ МЕС“ ЕООД, процедура вх. № РР-5133/24.07.2020 г. тук

03.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Девня, с Булстат: 000093645, със седалище и адрес на управление: град Девня, ул. „Съединение“ № 78, за продължаване на срока и изменение на Разрешително №2311 0013/25.08.2010 г., продължено с Решение №950/12.07.2012 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, процедура вх. № РР-5071/18.05.2020 г. и вх. №РР-5071(А6)/31.08.2020 г. тук

03.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Каварна, с Булстат: 000852697, със седалище и адрес на управление: град Каварна, ул. „Добротица“ № 26, за продължаване и изменение на Разрешително №2374 0002/25.07.2007 г., изменено с Решение №1682/10.11.2015 г., продължено с Решение №60/27.06.2016 г., изменено с Решение №2/09.01.2017 г., за ползване на воден обект: сухо дере, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на: канализационна система на град Каварна, процедура вх. № РР-5098/22.06.2020 г. и вх. №РР-5234/22.10.2020 г. тук

01.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК „ВиК Бургас - Присад“, изграден в имот с идентификатор ПИ № 58400.53.137 по КККР на с. Присад, общ. Созопол, обл. Бургас тук

01.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕНОЛА ФАРМ“ ЕООД, гр. Търговище, за изменение на Разрешително № 2152 0470/15.05.2018г. за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК1 „ЕТ-Митова-Алваново“, изграден в имот с идентификатор ПИ № 00215.40.7 по КККР на с. Алваново, общ. Търговище, обл. Търговище тук

04.11.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжение: тръбен кладенец ТК–1 „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ“ – Несебър“ и тръбен кладенец ТК–2 „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ“ – Несебър“, предвидени за изграждане в имот с идентификатор ПИ №51500.31. 24, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, местност „Юрта“, общ. Несебър, обл. Бургас тук

02.11.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „ПРИБОЙ“ ООД, гр. Варна за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - сондажни кладенци С-1х "Ветеран - Варна" и С-2х"Ветеран - Варна", намиращи се в имот ПИ№10135.5511.1 по КККР на гр. Варна, район „Аспарухово“, кв. „Галата“, местност „Черноморец“, гр. Варна, общ. Варна тук

20.10.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЕТ „ДЪГА-ГЕОРГИЕВИ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“, гр. Добрич, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение от тръбен кладенец ТК „Дъга Георгиеви - Преспа“, изграден в имот с идентификатор ПИ №58270.501.300, по КККР на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на ЕТ „ДЪГА-ГЕОРГИЕВИ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“ тук

14.10.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ОБЩИНА БУРГАС, за ползване на воден обект – Черно море. тук

21.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЗКПУ „Мъглен“ с. Мъглен, общ. Айтос, обл. Бургас за изменение на Разрешително №21590248/05.05.2017г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец ШК „ЗКПУ "Мъглен" и "Нива"ООД-Мъглен“, намиращ се в имот ПИ 282, кв. 40, по кадастралния и регулационен план на с. Мъглен, общ. Айтос, ЕКАТТЕ 49477 тук

17.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЙОРИ“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „ЙОРИ – Просеник“, предстоящ да се изгради в поземлен имот с идентификатор ПИ№ 58640.18.40, местност „Джибурлука“ по КККР на с. Просеник, община Руен, област Бургас. тук

17.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕРМАСКА“ ООД, с. Оризаре, общ. Несебър, обл. Бургас, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение от тръбен кладенец ТК „Ермаска-Оризаре“, изграден в поземлен имот № 53822.16.212, по КККР на с. Оризаре, местност „До селото“, общ. Несебър, обл. Бургас, собственост на „ЕРМАСКА“ ООД тук

11.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „ОСТРЕ“ ЕООД, гр. Каварна за ползване на воден обект – Черно море тук

01.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ГЕОМЕР-71“ ЕООД, гр. Айтос, за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващо водовземнo съоръжение: Каптиран извор „Поглед“, разположен в поземлен имот с идентификатор72727.10.168, местност „КЪРКАТЛЪКА“, по КККР на с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас (стар номер имот с № 000386), Държавна частна, територия Горска тук

01.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на СДРУЖЕНИЕ „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – ЧУДНИ СКАЛИ“, гр. Айтос за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващо водовземнo съоръжение: Каптиран извор „Поглед“, разположен в поземлен имот с идентификатор72727.10.168, местност „КЪРКАТЛЪКА“, по КККР на с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас (стар номер имот с № 000386), Държавна частна, територия Горска тук

01.09.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕВЕ - ГЕНЧЕВ“ ЕООД, с. Тополица, за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващо водовземнo съоръжение: Каптиран извор „Поглед“, разположен в поземлен имот с идентификатор72727.10.168, местност „КЪРКАТЛЪКА“, по КККР на с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас (стар номер имот с № 000386), Държавна частна, територия Горска тук

26.08.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА : инициатива на „АКВА РЕСОРСЕЗ“ ЕООД, гр. Варна за изменение на Разрешително № 2236 0033/14.07.2017 г., за ползване на повърхностен воден обект – Черно море. тук

24.08.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е :На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ТОМАТО ФУДС“ ООД, гр. Балчик, за водовземане чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец ТК „Томато фудс - Брястово“, предвиден за изграждане в имот с идентификатор ПИ № 06793.502.8 по КККР на с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „ТОМАТО ФУДС“ ООД. тук

20.08.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „АЛУПЛАСТ - ЖТГ“ ЕООД с ЕИК: 102816747 (в качеството му на ползвател) за издаване на разрешително, за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за експлоатация на обект: Канализационна система на цех за производство на алуминиеви профили, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20273.38.1516, местност „Недялкови каби“, землище на село Дебелт, община Средец. тук.

19.08.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите във връзка с чл.75, ал.1 от същия закон, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ“ ЕООД с ЕИК:204572545, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Северен, ул. „Пловдив - Северен“ № 64А, за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №2315 0006/05.03.2015 г., изменено с Решение №29/22.03.2018 г. за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на цех за производство на поцинкована тел със складове, разположена в поземлен имот с идентификатор: 10176.502.67, област Шумен, община Шумен, с. Васил
Друмев, Частна собственост, вид на територията Урбанизирана, НТП За черната и цветната металургия, площ 44533 кв. м, стар номер 10176.502.2+10176.502.5- процедура вх. № РР-5030/23.03.2020 г. тук

18.08.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на ОБЩИНА СРЕДЕЦ с код по Булстат: 000056878, със седалище и адрес на управление: град Средец, пл. „България“ №8, за изменение Разрешително №2314 0026/14.05.2007 г., продължено с Решение №912/20.03.2012 г., изменено с Решение №139/15.12.2017 г., продължено и изменено с Решение №44/20.05.2020 г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на: канализационна система „Средец“ - процедура вх. № РР-5129/17.07.2020 г. тук.

13.08.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „ВИКТОРИЯ АГРО БГ“ ЕООД с ЕИК:203375235, със седалище и адрес на управление: община Камено, село Русокастро, ул. „Христо Смирненски“ №10, за продължаване срока на действие на Разрешително №2314 0050/08.06.2020 г., за ползване на воден обект: река Русокастренска за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на пункт за дестилация на етилов алкохол - процедура вх. № РР-5032(А4)/16.04.2020 г. тук

23.07.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за изменение и продължение на Разрешително №215100223/04.07.2011г., за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - каптиран извор ,,Кондолово“, намиращ се в имот ПИ № 007170 (нов номер - имот с идентификатор ПИ № 38251.7.170 по КККР) на  с. Кондолово, общ. Царево, обл. Бургас - тук

23.07.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за изменение на Разрешително № 21510177/12.01.2011г., за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец ШК - ПС „Загорци“, разположен в поземлен имот ПИ № 30168.109.156 по КККР на с. Загорци (стар номер № 000156, землище на с. Загорци, ЕКАТТЕ 30168), общ. Средец, обл. Бургас - тук

23.07.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД гр. София,за водовземане от язовир „Барган" - тук

23.07.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД гр. София,за водовземане от язовир „Крушево“ - тук

23.07.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за изменение на Разрешително № 21510196/16.06.2008г., за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници – каптиран извор „Радойново“, намиращ се в поземлен имот № 61563.0.113 ( нов номер – имот с идентификатор ПИ №61563.69.113 по КККР) с. Радойново, община Средец, област Бургас, Общинска частна, ХТП дере - тук

23.07.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл.62, ал.1 и чл. 62а, във връзка с чл.75 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и постъпило Заявление от „ДИВЕС ПЛЮС“ ЕООД, гр. Варна, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ДИВЕС ПЛЮС“ ЕООД, гр. Варна за изменение на обекта на водоснабдяване в Разрешително №21520453/08.01.2018г., изменено с  Решение № 66/07.07.2020г.за водовземане от подземни води от тръбен кладенец ТК-2 „Дивес плюс – Китен“, изграден в имот №37037.10.164, по КККР на с. Китен, (стар номер 010164), местност „Край тарла“, общ. Провадия, обл. Варна - тук 

23.07.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл.62, ал.1 и чл. 62а, във връзка с чл.75 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и постъпило Заявление от „ДИВЕС ПЛЮС“ ЕООД, гр. Варна, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ДИВЕС ПЛЮС“ ЕООД, гр. Варна за изменение на обекта на водоснабдяване в Разрешително 21520404/18.11.2016г., поправено с Решение №131/08.12.2016г., изменено с Решение № 131/12.11.2016г., за водовземане от подземни води от тръбен кладенец ТК- 1 „Дивес Агро - Блъсково“, изграден в имот ПИ № 093012 (нов номер – имот с идентификатор  ПИ№ 04457.93.12 по КККР) с.Блъсково, общ. Провадия, област Варна - тук

23.07.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ИПАР-2015“ ООД с. Просеник общ. Руен,за водовземане от река Хаджийска - тук

23.07.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е : На основание чл. 75 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :инициатива на „ЕКО АГРО“ АД с. Оброчище, общ. Балчик,за изменение на Разрешително № 2112 0009 / 13.11.2009 г., изменено и продължено с Решение № 1023 / 12.12.2012 г. за водовземане от река Батовска - тук

01.07.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е: На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ОБЩИНА ОМУРТАГ, обл. Търговище  за изграждане на нови водовземни съоръжения: каптиран извор „Чернокапци-1“, в поземлен имот с идентификатор ПИ №81147.13.18 по КККР на с.Чернокапци, общ. Омуртаг, обл. Търговище и каптиран извор „Чернокапци-2“, в поземлен имот с идентификатор ПИ №53062.16.1 по КККР на с. Обител, общ. Омуртаг, обл. Търговище - тук

30.06.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е: На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - ТК-1 „Агро плант инвест-Девня“, изграден в имот ПИ № 20482.505.214, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, собственост на  „АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. София - тук

22.06.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е: На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на БАЛЕВ“EООД, гр. Варна, за водовземане чрез нови    водовземни съоръжения – тръбни кладенци ТК-1 „Балев – Св.Никола“ и ТК-2 „Балев – Св.Никола“, предвидени за изграждане в имот с идентификатор ПИ № 65543.23.3 - тук

9.06.2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ за ползване на воден обект: Отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344. - тук

11.02.2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,  директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на СНЦ „Клуб за спортен риболов ГЛАРУС“ гр. Бургас    за ползване на воден обект – Черно море. - тук