Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Конкурс за държавен служител

23.08.2018 г.
СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в  конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Взети са нови проби от морската вода край Созопол

Нови проби от морската вода в района на потъналия кораб „Мопанг“ бяха взети вчера от експерти от РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната лаборатория на ИАОС в Бургас и РЗИ. Пробонабирането е извършено в четири пункта: непосредствено над потъналия кораб, до боновото заграждение, на един километър от брега на плаж „Черноморец” и на „Централен плаж Созопол”. Резултатите се очаква да излязат до 7-8 дни. Анализът на пробите, взети и на 13 август от същите места показват, че непосредствено извън ограждението на разлива и до морския плаж няма замърсяване на морската вода. Потвърждава се локално замърсяване с нефтопродукти единствено в района на разлива над потъналия кораб в акваторията на остров „Св. Иван“. Останалите изследвани показатели са под границата за определяне на метода за изпитване и отговарят на стандартите за качество на околната среда. 23 август 2018

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

20.08.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

17.08.2018
ОБЯВЛЕНИЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю

... За повече информация

Няма замърсяване на морската вода край Созопол според проби от 9 август

Няма замърсяване на морската вода край Созопол според проби, взети на 9 август по сигнали за наличие на мазутни петна по морската повърхност, преди да стане известно за разлива от потъналия кораб „Мопанг“.  Анализирани са две проби от морската вода в района на „Созопол централен плаж“ и плаж „Хармани“. Те са изследвани от Регионална лаборатория-Бургас към Изпълнителна агенция по околна среда за наличие на нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен.  Резултатите от изпитването са сравнени с нормите на Наредба Н-4/ 2012 г. за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някой други замърсители. Анализите показват, че в момента на проверката няма замърсяване на морската вода в района на двата плажа на Созопол. 16 август 2018

... За повече информация

Няма опасност за туристите и екологията от разлива край Созопол

Ситуацията с изпускане на гориво в района на Созопол е овладяна, няма опасност нито за екологията, нито за туристите. Това заявиха министрите на околната среда и водите Нено Димов и на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на брифинг след заседание на Оперативния щаб към Областната администрация в Бургас, в което те участваха по разпореждане на премиера Бойко Борисов. Двамата министри увериха, че мерките са навременни и продължават и към момента. „Няма никаква опасност за околната среда и туристическия сезон“, категоричен беше министър Димов. Той съобщи, че вчера са взети проби от ИА „Морска администрация“ от твърдата фракция на самото място на разлива. Днес те са изпратени в лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в Плевен, която има необходимото оборудване и апаратура, за да направи анализ на веществото. „Около 5-7 дни е технологичното време за получаване на резултатите“, обясни министър Димов. Днес  са взети проби от Басейнова дирекция „Черноморски район“  (БДЧР) от морската вода в непосредствена близост и до разлива, и от тази на морския бряг, за да се види какво е качеството на водата непосредствено извън ограждението на разлива и до морския плаж, каза министър Димов. „Проверяват се извънредно и плажовете, като на този етап не е установено не е установено замърсяване. Концесионерите са инструктирани да почистват и да сигнализират, в случай, че открият замърсявания.  Ще продължим да взимаме регулярно проби, за да държим всички в течение за чистотата на морето в региона“, увери министър Димов. 13.08.2018 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция и РИОСВ-Бургас проверяват сигнали за замърсяване на плажовете на Созопол

Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Бургас и Регионалната лаборатория в Бургас провериха плажовете на Созопол, Черноморец и къмпингите в района във връзка със сигнали за замърсяване с мазут. Проверките са на плажовете „Созопол централен“, „Хармани“, къмпинг „Смокиня“, къмпинг „Делфин“ и къмпинг „Градина“ – Черноморец. В момента на проверката морето е бурно, водата в района на централен плаж и плаж „Харманите“ е видимо чиста, без опалесценция. По бреговата ивица не са наблюдавани катранени топчета. Спасителите на плаж „Харманите“ и летовници съобщават, че вчера сутринта вълнението е донесло мазутни петна по крайбрежието, които до вечерта са навлезли навътре в морето. Водите са с естествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхността или опалесценция, не са установени замърсители от сушата. По заявка на Басейнова дирекция от лабораторията са взети две проби от морската вода в района на двата плажа, които ще бъдат анализирани по показатели: нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен.Дадени са предписания на концесионерете на морските плажове за предприемане на незабавни действия за почистване на плажната ивица до пълно отстраняване на замърсяването. 09.08.2018 г.

... За повече информация

Проверките по р. Хаджийска не показват битово-фекално замърсяване

По сигнали за замърсяване на река Хаджийска, РИОСВ – Бургас, БДЧР – Варна и РЛ към ИАОС в Бургас направиха поредната проверка за сезон 2018 г. При проверките на 6 юни, 24 юли и 1 август са взети проби от повърхностни води от р. Хаджийска от пунктовете  при моста в Слънчев бряг, устието преди вливането на реката в Черно море и при морето – срещу течението. Анализът на получените резултати по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, фосфати като фосфор, общ фосфор и ортофосфати като фосфор (за морските води) не показват битово-фекално замърсяване.
На 7 август при проверката в района на устието на р. Хаджийска, преди вливането й в Черно море не е констатирано изтичане или заустване на отпадъчни замърсени води към крайбрежните води. Водите са бистри, с естествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхността или опалесценция, което се потвърждава и от подалия сигнала, присъствал на проверката. Няма наличие на мъртва риба в реката, на места дори се наблюдават пасажи от дребна жива риба.
Експертите са направили оглед в достъпните райони  на р. Хаджийска от устието й, нагоре по течението, до моста на главен път Бургас-Варна. Не са установени нерегламентирани зауствания на отпадъчните води в реката, както и изведени тръби, потенциални източници на замърсяването й. За постъпилите сигнали е уведомена и РЗИ – Бургас за предприемане на действия по компетентност.
В началото на летния сезон 2018 г. от страна на община Несебър бяха предприети действия за осигуряване проводимостта  на речното корито на река Хаджийска, в т.ч. почистване на речното русло от растителност. Извърши се обследване за нерегламентирани  зауствания на отпадъчни води в реката и замърсяване на морето в района  на  Почивна база „Слънчев бряг“. При огледите не са констатирани нерегламентирани зауствания на отпадъчни води. (https://www.moew.government.bg/bg/proverkite-po-r-hadjijska-ne-pokazvat-bitovo-fekalno-zamursyavane/) 08.08.2018 г.

Конкурс за държавен служител

06.08.2018 г.

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване на южния плаж в Китен

След сигнали за замърсяване на залива на южния плаж в Китен с кафяви петна и битово-фекален мирис в района на устието на р. Караагач, експерти на РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Бургас извършиха проверки на 27 и 31 юли 2018г. с вземане на водни проби. След обход на р. Караагач при заустването й в Черно море и на плажната ивица беше установено, че водата в реката е с кафяво-оранжево оцветяване, течението е слабо и  не се усеща специфична миризма. Устието на реката е отворено и водите се вливат  свободно в Черно море. На около 100 м от мястото на вливането й, водата в морето има кафяв оттенък. От спасителен пост № 3 водата в морето придобива естествен цвят. При огледа не беше констатирано изтичане на отпадъчни води върху плажната ивицата и към морето. При проверката бяха взети водни проби от реката под моста на главен път Бургас-Царево, при устието на р. Караагач и от Черно море – срещу устието на реката. Те ще бъдат изследвани  по показатели pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор. Взета е и съставна средноденонощна водна проба от пречистените отпадъчни води на изхода на ПСОВ „Китен-Приморско“.  Резултатите ще станат известни след приключване на анализите. За постъпилите сигнали е уведомена по компетентност Регионална здравна инспекция – Бургас.

страница 9 от 92

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>