Басейнова дирекция Черноморски район

Предварителна оценка на риска от наводнения

 

Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Черноморскирайон за басейново управление - проект тук

Приложение 1: Резюме на проект на актуализирана ПОРН

Приложение 2: Използвани данни за изготвяне на проект на ПОРН

Приложение 3: Анкета за описание на минали наводнения

Приложение 4: Критерии и прагове за определяне на наводнения със значителни неблагоприятни последици според чл. 4.2(б) от ДН

Приложение 5: Списък с регистрирани наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. на територията на Черноморски район за басейново управление

Приложение 6: Критерии за значимост на сериозни минали наводнения според чл. 4.2(в) от ДН

Приложение 7: Критерии и прагове за оценка на потенциални неблагоприятни последици от бъдещи наводнения според чл. 4.2(г) от ДН

Приложение 8: Списък на определените места за потенциални бъдещи наводнения в Черноморски РБУ според чл. 4.2(г) от ДН

Приложение 9: Критерии и правила за определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения според чл.5 на ДН

Приложение 10: Списък на определените РЗПРН за Черноморски РБУ

Приложение 11: Таблица с оценка по критериите за риска от наводнение на определените РЗПРН за Черноморски РБУ

Приложение 12: Паспорти на определените РЗПРН за Черноморски РБУ

Приложение 13: ГИС данни на определените РЗПРН за Черноморски РБУ

Приложение 14: Карти

Приложение 15: Проведени консултации с обществеността за изготвяне на проект на ПОРН

Updated Draft Preliminary Flood Risk Assessment for the Black Sea River Basin Management District.