Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Архив

Обявления за издаване на разрешителни за месец юни 2016 г.

За издаване на разрешително за водовземане чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК–1 „Титан-експрес - Спасово“, предвиден за изграждане в имот с № 068023 (образуван от имот № 068019), намиращ се в землището на с. Спасово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, за водопой на животни (крави), „други цели“: миене и дезинфекция на помещенията, приготвяне на разтвори за растителна защита

Обявления за издаване на разрешителни за месец май 2016 г.

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от дълбок сондаж Вн-34 „Стефаново“, намиращ се в имот №083010 по КВС на с. Стефаново, община Добричка, област Добрич, с цел животновъдство

За издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дългачка (река Отекидере), в землище с. Дългач, общ.Търговище, обл.Търговище, за линейна инфраструктура

За издаване на разрешително за ползване на язовир „Комарево-Храброво“, в землището на с. Храброво, община Провадия, област Варна, за аквакултури и свързаните с тях дейности

За изменение и продължаване на разрешително № 21130004 / 16.11.2007 г., за охлаждане на системите, включени  в технологичния процес на Маслодобивен завод „Слънчеви лъчи“ – гр. Провадия

За издаване на разрешително за ползване на воден обект – Черно море, за реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна-Несебър“ – гр. Несебър, общ. Несебър

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК-1 „Анона Трейд - Велики Преслав”, предвиден за изграждане в поземлен имот № 58222.496.16, по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222, община Велики Преслав, област Шумен, за „други цели“ - външно измиване на около 1500 т плодове и зеленчуци годишно

За издаване на разрешително за водовземане чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Лех 2013 - Несебър“, предвиден за изграждане в имот ПИ № 51500.18.6, местност „Бостанлъка“, гр. Несебър, ЕКАТТЕ 51500, общ. Нерсебър, обл. Бургас, за „Други цели“ (напояване на зелени площи и миене на алеи и улици, в имот ПИ № 51500.18.6, местност „Бостанлъка“, по кадастралната карта на гр. Несебър)

За издаване на разрешително за водовземане чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК–1 „Жеков – Царичино“, предвиден за изграждане в имот № 48982.304.8, по кадастралната карта на с. Царичино, общ. Балчик, обл. Добрич, за напояване на земеделски култури (лозови масиви)

Обявления за издаване на разрешителни за месец април 2016 г.

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец ТК "Станимир Кабадиев - Белодол", намиращ се в имот № 010097, местност “Канала”, в землището на с. Белодол, община Поморие, област Бургас, за напояване на земеделски земи

За издаване на разрешително за ползване на язовир „Сухото дере 1“, в землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, за аквакултури и свързаните с тях дейности

За издаване на разрешително за ползване на воден обект – Черно море, за защита от вредното въздействие на водите, кв. Сарафово, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

За издаване на разрешително за ползване на воден обект – Голямо дере, за изграждането на мост-канала предвижда окачване на канализационната тръба на две стоманобетонови колони с фундаменти под колоните и укрепване и бетониране на началото и края на въздушната част от тръбата към ската на дерето, гр. Бяла, общ. Бяла,обл. Варна

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптиран извор А-1, намиращ се в имот № 000779 в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и промишлено водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец С-2х „Ялнъзова - Крапец”, намиращ се в ПИ №39493.7.19, местност „Аязмата”, в землището на с. Крапец, общ. Шабла, област Добрич, с цел напояване

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води от ШК-1,,Дълбока – Българево”, намиращ се в ПИ 07257.28.602 по кадастралната карта на с. Българево, общ. Каварна, за други цели (за поливане на тревни площи, измиване на площадки и противопожарни нужди)

Обявления за издаване на разрешителни за месец март 2016 г.

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от ТК „ПХЖ Брадърс комерс - Шумен“, с цел животновъдство, други цели (измиване на помещения и външни площадки), промишлено водоснабдяване (за производство на хранителни продукти) и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец С-1х „Катранджиев - Крапец“, в землището на с. Крапец, община Шабла, област Добрич, за други цели

За издаване на разрешително за водовземане от каптирани извори „Топчията“, „Чолмек чешма“ и „Чанаджик“, в землището на с. Янково, община Смядово, област Шумен, с цел питейно-битово водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от шахтов кладенец ШК ”ППЗК “Мадарски конник” – Мадара”, в землището на с. Мадара, ЕКАТТЕ 46053, община Шумен, област Шумен, с цел животновъдство

За издаване на разрешително за ползване на воден обект - Черно море, в акваторията на Черно море в района на залив „Каварна“, гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности – култивирана черна морска мида

За издаване на разрешително за изменение на разрешително № 21190011 / 16.12.2014 г., за напояване на различни видове растения, тревни площи и за водни каскади и ефекти в Университетска ботаническа градина гр. Балчик

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Канализационна система на спортно - тренировъчен комплекс град Върбица, разположен в УПИ XXIII, кв. 6, к.к. „Върбица“ землище на град Върбица, община Върбица

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: канализационна мрежа с ЛПСОВ на жилищен комплекс „Райска градина“ с капацитет 2500 е.ж. в землището на град Свети Влас, община Несебър

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение: ТК-2 „Агро-ГТ- Искър“, предвиден за изграждане в имот № 034027, землище на с. Искър, местност „Дренака“, ЕКАТТЕ 32860, общ. Вълчи дол, обл. Варна, за напояване на земеделски култури (царевица и растения за добиване на етерични масла)

За издаване на разрешително за водовземане чрез ново водовземно съоръжение - сондаж ТК-1 „Руд-Кичево“, предвиден за изграждане в имот ПИ № 045153, местност „Куру дере“, землище на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, собственост на „РУД-Варна“ АД, за други цели (поливане на зелени площи и миене на площадки, тротоари и помещения)

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение: тръбен кладенец ТК-1 „Пропъртис Къмпани БГ – Българово“, за „други цели“ - поливане на тревни площи и храсти (през летния сезон - от април до октомври), миене на подове и площадки (целогодишно) и противопожарни нужди

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „ Ауто делив - Равда“, предвиден за изграждане в  имот № 61056.53.2 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек тарла“, общ. Несебър, обл. Бургас, за „други цели“ - (миене на коли и сервизни площадки)

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води от сондаж ТК-2 „Лонг ман - Каварна”,  предвиден за изграждане в ПИ № 35064.32.80, по плана на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, с цел самостоятелно питейно – битово водоснабдяване

Обявления за издаване на разрешителни за месец февруари 2016 г.

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец ТК „Петър Атанасов - Шабла“, намиращ се в имот №83017.80.5, в землището на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, за напояване на земедески земи

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптиран извор „Плоската могила“, намиращ се в имот №58222.500.6, м-ст „Патлейна”, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, за питейно-битово водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец ТК-1 „ЗКПУ Нов живот – Бургас, кв. Лозово“ и шахтов кладенец ШК-1 „ЗКПУ Нов живот – Бургас, кв. Лозово“, за други цели

Обявления за издаване на разрешителни за месец януари 2016 г.

За издаване на продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект река Врана за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Канализационна система на град Търговище, община Търговище

За издаване на разрешително за ползване на воден обект: река Отманлийска, за ползване на воден обект за заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: канализационна система с товар  450 ек. ж на с.о. Рибарско селище „Ченгене скеле“, кв. Крайморие, град Бургас

За издаване на разрешително за Язовир „Преселец“, в землището на с. Преселец, община Търговище, област Търговище, за аквакултури и свързаните с тях дейности

За издаване на изменение на разрешително № 21120017 / 22.04.2013 г.

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „Ливенс – Баня ”, предвиден за изграждане в землището на с. Баня, община Несебър област Бургас, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение в имот ПИ № 02703.65.2, местност„Сюргията“, по кадастралната карта на село Баня, общ. Несебър, обл. Бургас, за други цели (поливане на зелени площи)

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води от тръбен кладенец: ТК-1 „Декада 3- Ичера“, предвиден за изграждане в с. Ичера, местност „Бабов харман“, общ.Сливен, обл. Сливен, за „други цели“ (пълнене на плувен басейн- „спорт и отдих“; за поливане на тревни площи)

Обявления за издаване на разрешителни за месец декември 2015 г.

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Подем ЖМ-Здравец“, предвиден за изграждане в имот в землище на село Здравец, местност „Курията“, общ. Аврен, обл. Варна, за смостоятелно питейно -битово водоснабдяване (обслужващ персонал); напояване на земеделски култури (лешници, билки);„други цели“ (поливане на тревни и зелени площи, измиване на помещения, тротоари, двор и противопожарни нужди)

Обявления за издаване на разрешителни за месец ноември 2015 г.

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптаж „Баш бунар“, в землището на с. Изворище, община Бургас, област Бургас, с цел питейно - битово  водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от помпена станция “Средец”, включваща шахтов кладенец ШК-1, шахтов кладенец ШК-2, сондаж ТК-3, сондаж ТК-8, сондаж ТК-9 и помпена станция “Дюлево” със сондаж ТК-7, в землището на гр. Средец, община Средец, област Бургас, с цел питейно - битово  водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец ЕСК „Светлозар Захариев - Шабла”, гр. Шабла, за напояване

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от шахтови кладенци: ШК-5, ШК-6, ШК-7, ШК-8, ШК-9,  ШК-10, в землището на община Шумен и община Смядово, област Шумен, с цел питейно - битово  водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане от тръбен кладенец ТК-1 „Теодора Петкова - Горска поляна“, предвиден за изграждане  в имот в землище на с. Горска поляна, местност „Киров герен“, общ. Болярово, обл. Ямбол, за напояване на земеделски култури (капково напояване на масив от сливи)

За издаване на разрешително за водовземане от тръбен кладенец ТК-1 „Мадара - Шумен“ предвиден за изграждане в поземлен имот № 83510.670.7 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен, с цел „охлаждане“ на машини за производство

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Странд - Прибой - Аспарухово“, предвиден за изграждане в поземлен имот в к.з. „Прибой“, район „Аспарухово“, община Варна, област Варна, за „други цели“ (измиване на плочници и напояване на тревни площи, декоративни храсти и дървета)

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води от тръбен кладенец: „ТК-1 „ВАТ-БУРГАС - Рудник“, предвиден за изграждане в ПИ №034025, местност „Карабалъка“, землището на с. Рудник, общ. Бургас, обл. Бургас, с цел Добиваните води ще се използват за „други цели“-измиване на фотоволтаични панели и съоръжения

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Хидромарк - Игнатиево“, предвиден за изграждане в поземлен имот № 027016 землище на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, за „други цели“ (измиване на производствено-разтоварни площадки и поливане на дървета и храсти)

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение: ТК-1 „Руанда-Кичево“, предвиден за изграждане в землището на село Кичево, местност „Гьолгелик“, общ. Аксаково, обл. Варна, за напояване на земеделски култури (капково напояване на арония/туя)

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения: ТК–1 „Южно вино- Разбойна“ и ТК–2 „Южно вино- Разбойна”, предвидени за изграждане в с. Разбойна, местност „Кара бювет“, общ. Руен, обл. Бургас, за  капково напояване на лозарски масив

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение от тръбен кладенец  Вн-36 „Септемврийци“- с. Септемврийци, общ. Каварна, обл. Добрич,  за „животновъдство“ (отглеждане на свине-майки, поддържане на хигиената в халетата и боксовете за отглеждане) и „други цели“ (противопожарни нужди)

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения: С-1 „Бургаски захарен завод” и С-2х „Нерино-Камено“, в землището на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, за „промишлени цели“ от С-2х „Нерино-Камено“ и „други цели“- миене на помещения от С-1„Бургаски захарен завод“

За издаване на разрешително за ползване на воден обект – Варненско езеро, с цел изграждане на „Временна открита лодкостоянка към имот в м. „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна“

За издаване на разрешително за изменение на разрешително № 2217 0094 / 26.11.2014 г. за ползване на воден обект – р. Лозовска, Източно дере, Западно дере, р. Дерментходжа, гр. Бургас, с цел защита от вредното въздействие на водите

За издаване на разрешително за ползване на воден обект - Черно море, между с. Топола и с. Божурец, община Каварна, на 1350 м от бреговата линия на община Каварна, област Добрич, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности – култивирана черноморска мида

За издаване на разрешително за ползване на воден обект - Черно море, южно от остров Св. Иван и северно от бреговата ивица на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности – култивирана черноморска мида

За издаване на разрешително за водовземане от тръбен кладенец ТК-1 „Шато Ахелой - Ахелой“, гр. Ахелой, местност „Пречиствателната“, общ. Поморие, обл. Бургас, за „други цели“ (за нуждите на автомивка - измиване  и почистване на автомобили)

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбни кладенци ТК-1 и ТК-2 „Хан Омуртаг – Шумен“, в землището на кв. Мътница, гр. Шумен, общ. Шумен, за промишлени цели, охлаждане и питейно-битово водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане на  подземни води от ШК-2  „Дългач“ за изменение на разрешително, землище на с. Дългач, общ.Търговище, обл. Търговище, за питейно - битово  водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане на  подземни води от от сондаж Р-91х „Дралфа“ за изменение на разрешително, землище на с. Дралфа, общ.Търговище, обл. Търговище, за питейно - битово  водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от шахтов кладенец ШК-1 „Фаворит-97 - Царев брод”, в землището на с. Царев брод, общ.Шумен, обл.Шумен, за животновъдство

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец ТК „Прилеп-2 - Лозенец”, с. Лозенец, общ.Царево, обл.Бургас, за промишлени цели

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптаж „Св. Пантелей“, в землището на с. Бръшлян, общ. Малко Търново, област Бургас, за питейно - битово  водоснабдяване

Обявления за издаване на разрешителни за месец октомври 2015 г.

За издаване на разрешително за ползване на воден обект – Черно море, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас парк „Росенец“, за защита от вредното въздействие на водите

За издаване на разрешително за водовземане от Река без име, ляв приток на река Хаджийска, землище с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас, за напояване на земеделски култури

За издаване на разрешително за водовземане от река Чукарска (Чакърлийска), землище гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, с цел аквакултури  и свързаните с тях дейности

За издаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Бяла река, с. Оризаре, общ. Несебър обл. Бургас, за защита от вредното въздействие на водите

За издаване на разрешително за ползване на воден обект – Река без име, ляв приток на р. Луда Камчия, с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас, за линейна инфраструктура

За издаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Лозовска, Източно дере, Западно дере, р. Дерментходжа, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, за защита от вредното въздействие на водите

За издаване на разрешително за ползване на воден обект – Дере ПИ 000070, Дере ПИ 000071 и Дере ПИ 000072, с. Винарско, общ. Камено, обл. Бургас, за линейна инфраструктура

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от шахтов кладенец ШК-Осмар, шахтов кладенец ШК-Осмар, разположен в ПИ № 000151, землище на с. Осмар, община Велики Преслав, област Шумен, за питейно - битово  водоснабдяване

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води от шахтов кладенец ШК-Мараш, шахтов кладенец ШК-Мараш, разположен в ПИ № 000094, землище на с. Мараш, община Шумен, област Шумен, за питейно - битово  водоснабдяване