Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Изпълнение на ПУРН

В изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“ реализира Мярка PREP39-REAC86 Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията  и Мярка PRE19-REAC20 Популяризиране използването на застрахователни имуществени продукти в застрашените от наводнения райони.
При реализацията на  Мярка PREP39-REAC86  бяха организирани и проведени 4 бр. срещи:
                 - Работна среща на отговорните институции за изпълнение на мярката – 15.11.2017 г. в гр.Варна Списък с поканени Дневен ред Презентации Снимки 
             - Информационно-обучителни срещи  със заинтересовани страни:
                    21.11.2017 г. в гр.Бургас за област Бургас, Ямбол и Сливен  Списък с поканени Дневен ред Презентации Снимки 
                23.11.2017 г. в гр.Шумен за област Шумен и Търговище Списък с поканени Дневен ред Презентации Снимки 
                    27.11.2017 г. в гр.Варна за област Варна и Добрич Списък с поканени Дневен ред Презентации Снимки 
В дневният ред на срещите, бяха включени и партньори на БДЧР, които представиха своя опит и добри практики:
o Система за защита от наводнения, ВВМУ-Варна;
o Представяне на проект „Управление на риска от наводнения“ (IMFR) на Община Бургас;
o Представяне на обекти: Възстановяване водопроводимостта на Източен и Западен Охранителен канал на територията на кв.“Аспарухово“, община Варна на Община Варна;
o Представяне на проекта  2013 - 2016 EU RISC - KIT, FP7 - Resilience - Increasing Strategies for Coasts – toolKIT/Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете - набор от инструменти на ИО-БАН.

Изготвени информационни материали - брошури
снимки+линк за отваряне

По Мярка PRE19-REAC20 са изготвени два вида брошури, визуализиращи два РЗПРН и мерките, включени в ПУРН за тях и брошура тип „книжка“ с включени всички 45 РЗПРН в Черноморски басейнов район.

* Брошура тип книжка за целия район за басейново управление
* Брошури за РЗПРН BG2_APSFR_MA_03 Факийска - Момина църква и BG2_APSFR_PR_05 Мадара - Мадара
 
снимки+линк за отваряне

Допълнителна информация

Актуални прогнози за времето, последни спътникови и радарни снимки, измервания и информация за опасните явления от НИМХ-БАН: тук
Ежедневна информация за речен отток, валежи, снежна покривка от националната метеорологична и климатична мрежа на НИМХ-БАН: тук
Правила за поведение и действие при наводнение https://www.mvr.bg/gdpbzn/info-center/pravila-povedenie/pri-navodnenia  , Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, МВР: тук
Семеен план за реагиране при бедствия, Семеен комплект за бедствия и  Готовност за бедствия - храна и вода  от Български Червен кръст: тук
Статистически данни за броя наводнения общо за страната и във всяка област: тук