Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Консултации с обществеността

Публична консултация по Рамкова директива за Морска Стратегия 2008/56/EC (РДМС) - Член 17

Морска стратегия на Р България и ПоМ 2022-2027

Първа част

Актуализирана оценка на морската околна среда, дефиниции и цели за добро състояние на морската околна среда (ДСМОС)

Отговорни органи: Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Черноморски район“

Начална дата на консултацията: 22 октомври 2021 г.

Крайна дата на консултацията: 22 ноември 2021 г.

Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикуват за обществено обсъждане проект  на национален доклад на Р България по чл. 8, 9 и 10 от РДМС „Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8 за състоянието на морската околна среда, чл. 9 за определяне на дефинициите за ДСМОС (добро състояние на морската околна среда ) и чл.10 - определяне на екологичните цели и свързаните с тях индикатори“.

Защо провеждаме тази консултация?

Рамкова директива за морската стратегия (РДМС) се прилага на 6-годишни периоди, започващи през 2012 г. През 2021 г. държавите-членки следваше да изготвят национални доклади по чл.8, 9 и 10, а именно - първоначална оценка на състоянието на морската околна среда, определяне на дефиниции за добро състояние и екологични цели за неговото постигане по 11 качествени характеристики на морската среда (т.н. дескриптори). Първите три члена на директивата, свързани с оценката на морската околна среда представляват първата част от разработваните Морски стратегии на европейските държави. Националният доклад на България по чл. 8, 9 и 10 беше публикуван и докладван на Европейската комисия през 2013 г. Това беше последвано от разработването на програми за мониторинг на текущото състояние на морската околна среда по чл. 11 през 2015 г. (втора част от стратегията) и програма от мерки (ПоМ) по чл. 13 през 2016 г. (трета част).

Всички тези части подлежат на актуализация на всеки 6-години съгласно изискването на чл. 17 от директивата.

Срокове за изготвяне на втората Морска стратегия и Програмата от мерки  на Р България 2022-2027 г. в рамките на втори цикъл на прилагане на РДМС:

Актуализация на чл.8, 9 и 10: 2018 г.

Актуализация на чл.11: 2020 г.

Актуализация на чл.13: 2021 г.

Съгласно чл.19 от РДМС и чл.14, ал. 3 от от Наредбата за опазване на околната среда в морските води (в сила от 30.11.2010 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г.), през различните фази на подготовка на всяка Морска стратегия се провеждат консултации с обществеността, заинтересованите органи и засегнати трети лица.

Намираме се в периода на втори цикъл на изпълнение на Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/ЕО и в процес на преразглеждане на първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда съгласно членове 8, 9 и 10 от директивата.

Обръщаме се към всички компетентни органи по прилагане на директивата, заинтересовани лица и обществеността за мнения и предложения във връзка с публикувания проект на национален доклад на България по чл. 8, 9 и 10 от РДМС „Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8 за състоянието на морската околна среда, чл. 9 за определяне на дефинициите за ДСМОС (добро състояние на морската околна среда ) и чл.10 - определяне на екологичните цели и свързаните с тях индикатори“.

Какво търсим?

Документите за обществени консултации могат да бъдат изтеглени от линка, посочен в края на този раздел. Търсим Вашите виждания относно следните части в националния доклад по чл. 8, 9 и 10 от РДМС, а именно: оценката на морската среда, характеристиките за добро състояние на морската околна среда (ДСМОС), предложените екологични цели и свързаните с тях критерии, индикатори и прагови стойности.

Обратната връзка ще бъде използвана за финализиране на окончателния доклад.

Как да участвате в консултацията?

Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Черноморски район“ канят всички компетентни органи, заинтересовани страни или граждани да изпратят своите становища, коментари, мнения и предложения по проекта на национален доклад на Р България по чл. 8, 9 и 10 от РДМС „Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8 за състоянието на морската околна среда, чл. 9 за определяне на дефинициите за ДСМОС (добро състояние на морската околна среда ) и чл.10 - определяне на екологичните цели и свързаните с тях индикатори“.

Друга опция за обратна връзка може да бъде попълването на въпросник, съдържащ отделни части за изразяване на мнение по чл. 8, 9 и 10. Същият е достъпен тук:

Може да изпращате Вашите становища, коментари, мнения и предложения в писмена форма или попълнения въпросник по електронна поща или на следните адреси за кореспонденция:

Министерство на околната среда и водите

адрес за кореспонденция:

Централна сграда:

1000, гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 22

Тел: 02/ 940 60 00

имейл: edno_gishe@moew.government.bg

 

Басейнова дирекция "Черноморски район"

адрес за кореспонденция:

9000, гр. Варна, ул. "Александър Дякович" 33

тел: +359 52 687 431; тел/факс: +359 52 631 448

e-mail: bdvarna@bsbd.org

 

Крайната дата за изразяване на мнения и становища е 22.11.2021 г. включително.

Документи за консултация - тук

 

22.10.2021 г.