Басейнова дирекция Черноморски район

ПУРН 2022-2027

ПУРН 2022-2027

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 2022-2027г.

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН)  се изготвя съгласно чл.7 от Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията) и на основание чл. 146и от Закона за водите.

Планът разглежда всички аспекти на управлението на риска, като се съсредоточава върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения, системите за ранно предупреждение и отчита характеристиките на Черноморския район за басейново управление на водите за период от шест години – от 2022 до 2027 година включително. Той включва Програма от конкретни мерки или комбинация от мерки за решаване на установените проблеми и постигане на поставените цели за всеки един от определените 34 района със значителен потенциален риск от наводнения.

Планът за управление на риска от наводнения попада в обхвата на чл. 85, ал.1 на ЗООС, като с ПУРН се очертава рамката за развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. В тази връзка и на основание чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО, за ПУРН беше проведена процедура по Екологична оценка. За него се проведе и процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 във връзка с ал.4 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извърши чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2022-2027г. - тук

публикуван на 01.12.2023 г.


Приложение А – Карта на РБУ

 

Приложение Б – Карта на РЗПРН

 

Приложение В – Анализ на заливните равнини

 

Приложение Г – Каталог от мерки

 

Приложение Д – Методика АРП-МКА

 

Приложение Е – Избор на мерки РЗПРН

 

Приложение Ж – Таблица Програма от мерки (ПоМ)

 

Приложение З – Базови стойности за мониротинг

 

Приложение И – Програма от мерки (ПоМ) и Рамковата директива за водите (РДВ)

 

Приложение К – Описание на мерките 

 

На основание чл. 146о от Закона за водите, проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите“, е публикуван и предоставен на обществеността за консултации и писмени становища, за срок не по-малък от шест месеца, считано от 15 декември 2022 г. до 10 септември 2023 г.

Всички становища, мнения и препоръки, свързани с План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Черноморски район за басейново управление, може да изпращате по предпочитан от Вас начин до БДЧР.

 

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2022-2027г. /ПРОЕКТ/тук

публикуван на 15.12.2022 г.

 

Приложение А – Карта на Черноморски район за басейново управление

 

Приложение Б – Карта на районите със значителен потенциален риск от наводнение

 

Приложение В – Анализ на заливните равнини

 

Приложение Г – Национален каталог от мерки

 

Приложение Д – Методика за оценяване и приоритизация на мерките в ПУРН

 

Приложение Е – Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН

 

Приложение Ж – Таблица с приоритизация на мерките

 

Приложение З – Отговорни институции и източници на финансиране

 

Приложение И – ПоМ и Рамковата директива за водите и други приложими директиви

 

Приложение Й – Допуснати технически грешки в публикувания проект на ПУРН за БДЧР

 

Приложение К – Интегрираната таблица на ПоМ /заменя приложения Ж и З/

 

Приложение Л – Описание на мерки за управление на риска от наводнения

 

Брошура


Консултации с обществеността по проект на ПУРН

 

Презентация

 

График на дискусионните срещи по поречия, във връзка с представянето на проект на Актуализиран план за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление, вкл. Програма от мерки.

16 май 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за Добруджански реки, поречие на река Батова и долни поречия на река Провадийска и Камчия;

17 май 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за горни поречия на реки Камчия и Провадийска;

01 юни 2023 г. - Онлайн дискусионна среща за Бургаски реки и поречия на юг от Бургас;

Всяко заинтересовано лице, което прояви интерес за участие в срещата следва да се обърне към Басейнова дирекция "Черноморски район", с цел осигуряване на достъп до събитието. Срещите ще се провеждат от - лайн чрез платформата Zoom.

 

Планът е изготвен с помоща на Проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027” в рамките на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.“