Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Консултации с обществеността

Докладът за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район за басейново управление е публикуван за консултация с обществеността в периода 15.10.2021 г. до 18.04.2022 г. като етап от актуализация на Плановете за управление на речните басейни за Черноморски район 2022-2027 г.

Целта на Междинния преглед е да информира и предостави за коментари на обществеността и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите в Черноморски район за басейново управление и начините за справяне с тези проблеми.

Информацията е публикувана на интернет страницата на МОСВ и на интернет страницата на  Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Докладът може да намерите тук.

Бихме искали да насърчим активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост при разработването на Плана за управление на речните басейни за „Черноморски район“ и тяхното прилагане.

Очакваме  пълноценно и активно участие на обществеността и с помощта на Вашите становища и предложения да предвидим оптимални мерки за решаването на установените значими проблеми при управление на водите.

Становища, предложения, препоръки и коментари по публикуваните доклади за  Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите  и предложения за мерки адресирани към установените значими проблеми може да изпращате на следните адреси:

 

Басейнова дирекция „Черноморски район“

гр. Варна, 9000, ул.„Александър Дякович“ № 33

или на e-mail: bdvarna@bsbd.org

 

Вашите становища и предложения ще бъдат включени в публични регистри и ще допринесат при разработване на проекта на Плана за управление на речните басейни за „Черноморски район“ и програмата от мерки.

 

Очакваме Вашето активно участие!