Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Съобщения по (чл.61, ал.3 АПК)

17.10.2018г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до Управителя на "ГОЛДЪН ФУУДС" ЕООД, ЕИК: 202647586, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, ул.“Генерал Гурко“ № 11, ет.1, ап.16, в качеството му на собственик на поземлен имот с идентификатор № 62788.24.114 по КККР на с. Рогачево, местност „Клиселика“, община Балчик, област Добрич:
    Информираме Ви, че има издадено Решение № 91/21.08.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция Черноморски районза ОТНЕМАНЕ на Разрешително за водовземане от подземни води № 200 395/27.01.2006г., издадено от Директора на БДЧР, изменено и продължено с Решения №-ра: № 159/03.11.2006г., № 872/12.12.2011г. и № 1683/10.11.2015г., с титуляри „ВАРИМПЕКС” ООД, ЕИК: 103572534 и „ЖАСМИН – К“ ООД, ЕИК: 103843291.
   С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.


 08.10.2018 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Георги Павлов Георгиев – Изпълнителен директор на „Академика груп инвест” АД, ЕИК: 201792632 със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, район Приморски, ул. „Карамфил“, № 35, вх. А, ет. 7, ап. 21, титуляр на Разрешително № 2161 0046/01.11.2013 г. за водовземане от минерални води.
   Информираме Ви, че за задължението Ви за такса за правото на водовземане от минерални води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - сондаж Р-119х, гр. Варна, за нуждите на обект – за лечебни цели с балнеолечебен център към обект „Студентско общежитие – Папая“, гр. Варна, за период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., Ви е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 13/2018/06.08.2018 г.  за следното задължение:
Задължение за такса в размер на 834,98 лв. (осемстотин тридесет и четири лева и 98 стотинки), представляващо такса за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. за правото на водовземане от минерални води от сондаж Р-119х Варна, съгласно Разрешително № 2161 0046/01.11.2013 г., изчислени съобразно чл. 3, ал. 2 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., при единичен размер на таксата от 0,45 лв./куб.м, съгласно чл. 10, ал. 3 от Тарифата за таксите за „Лечебни цели”, за разрешени 18 555 куб.м./ годишно вода за 2016 г.
Сумата 834,98 лв. е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2017 г. до окончателното й плащане.
След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 13/2018/06.08.2018 г., чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна.


18.07.2018г.
На основание чл. 26, ал. 2, вр. с чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Минчо Минчев, с адрес: гр. Варна:
 Уведомяваме Ви, че в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) е постъпило заявление с вх. № ДИ-98/26.09.2016г. по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), относно предоставяне на командировъчни заповеди на всички членове на комисията за приемане на работата по договор № 287/16.12.2014г. и разходни касови ордери за изплащане на суми по горепосочените командировъчни заповеди
На основание чл. 31, ал.1 – ал.3 от ЗДОИ, в качеството Ви на трето лице – член на комисията, до което се отнася част от исканата от заявителя обществена информация, е необходимо Вашето писмено съгласие за предоставянето й.
С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на съобщението, да дадете съгласие за предоставяне на информацията по заявения достъп.


13.07.2018г.
На основание чл. 26, ал. 2, вр. с чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Янко Росицов Иванов – Управител на Крапекс - 2004“ ЕООД, ЕИК: 103908440, със седалище и адрес на управление: с. Михалич, 9284, община Вълчи дол, област Варна:
Уведомяваме Ви, че в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) е постъпило заявление с вх. № ДИ-97/26.09.2016г. по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), относно предоставяне на справка за извършени ремонтни дейности на следните водовземни съоръжения за добив на минерални води: Тх-15х, Р-54х, Р-9х, С-6х, Р-67х и Р-6 за периода 2003 – 2013г. включително и 2015 – 2016 г. включително.
На основание чл. 31, ал.1 – ал.3 от ЗДОИ, в качеството Ви трето лице, до което се отнася част исканата от заявителя обществена информация – Договор № 212/30.10.2012г., сключен между БДЧР и „Крапекс – 2004“ ООД, е необходимо Вашето писмено съгласие за предоставянето й.
С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на съобщението, да дадете съгласие за предоставяне на информацията по заявения достъп.

 30.04.2018 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до госпожа Теодора Миткова Караиванова - Лазарова – Председател на Сдружение за напояване „Камчийска долина“, ЕИК: 175630317 със седалище и адрес на управление: гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. „Христо Михайлов“, № 3, титуляр на Разрешително за водовземане № 01420010/12.09.2012 г.
   Информираме Ви, че за задължението Ви за такса за правото на водовземане от повърхностен воден обект, яз. „Георги Трайков“ с цел напояване на поливни площи в землището на с. Сава, с. Цонево и гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна за период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., Ви е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 8/2018/17.04.2018 г.  за следното задължение:
Задължение за такса за правото на водовземане в размер на 2 532,00 лв. (две хиляди петстотин тридесет и два лева и 00 стотинки), представляваща такса, за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., за правото на водовземане от повърхностен воден обект – яз. „Георги Трайков“ с цел напояване на 4 000 дка поливни площи в землищата на с. Сава, с. Цонево, и гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, с разрешен годишен воден лимит до 2 698 000 куб.м/годишно, съгласно Разрешително за водовземане  № 01420010/12.09.2012 г. издадено от Министъра на околната среда и водите, изчислена съобразно чл. 1, т. 1, б. „а“, чл. 6, ал. 1 – ал. 3, чл. 8, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., при единичен размер на таксата за „напояване на земеделски култури“ от 0.001 лв./куб.м, съгласно чл. 10, ал. 1 от Тарифата за таксите, за разрешени с месечни графици водни обеми в размер на 2 532 000 млн.куб.м. за 2016 г. Сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2017 г. до окончателното й изплащане.
След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 8/2018/17.04.2018 г., чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна.

20.04.2018г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до госпожа Надежда-Еди Петрова Роплева – Управител на Блек Сий Офшор Фиш“ ЕООД, ЕИК: 201207751, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Столична, област София (град), район „Красна поляна“, ж.к.“Разсадника“ бл.61, вх.А, ап.21, титуляр на Разрешително за полване на повърхностен воден обект № 2236 0017/23.02.2012г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:

Информираме Ви, че има издадено Решение № 15/26.02.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция Черноморски районза ОТНЕМАНЕ на Разрешително 2236 0017/23.02.2012г., на основание чл.79а, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за водите.

С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.

20.02.2018г. 
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Здравко Андонов Янакиев - Управител на „Тера Грийн Къмпъни“ ООД, ЕИК:200905963, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. „Цар Асен“, № 14, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 2152 0191/04.07.2011 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/ и изменено с Решение № 975/21.09.2012 г.:
   Информираме Ви, че е издадено Решение № 12/14.02.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”  за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Разрешително № 2152 0191/04.07.2011 г., изменено с Решение № 975/21.09.2012 г., на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗВ. 

С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Варна. 

11.01.2018г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Иво Петров Стойчев- Управител на „ФИВАН“ ООД, ЕИК: 102909361, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, ж.к.“Изгрев“ бл.7, вх.3, ет.4, ап.9, титуляр на Разрешително за водовземане от повърхностни води № 2112 0022/16.08.2013г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 123/15.11.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция Черноморски районза ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 2112 0022/16.08.2013г., на основание чл.79а, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за водите.
С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.

15.12.2017г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Красимир Петков Донев – Земеделски производител, с адрес гр. Бургас, комплекс „Славейков” бл.64, вх.4, ет.1, ап.3, титуляр на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Потамишка, № 2112 0013 / 27.08.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 120 / 09.11.2017 година на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Разрешително № 2112 0013 / 27.08.2012 г., на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗВ.
С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Варна.

06.12.2017 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Янко Василев Костадинов – Управител на „Нефтопласт трейдинг“ ООД, ЕИК: 201710731 със седалище и адрес на управление: гр. Средец, общ. Средец, ул. „Спартак“, № 3
   Информираме Ви, че за задължението Ви за такса за ползване на воден обект, река Средецка за заустване на пречистени отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на фабрика за производство на пластмасови изделия, в землището на гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас за период 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г., Ви е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 30/2017/01.12.2017 г. за следното задължение:
Задължение за такса за правото на за ползване на воден обект, река Средецка за заустване на пречистени отпадъчни води, в размер на 131,76 лв. (сто тридесет и един лева и 76 стотинки), на основание § 9 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за водите, изчислени съобразно чл. 5, т. 1 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Тарифата за таксите за заустване в повърхностен воден обект за 47 342 куб.м водни количества за периода от 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. Сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2016 г. до окончателното й плащане. 
След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 30/2017/01.12.2017 г., чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна. 

06.12.2017 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Янко Василев Костадинов – Управител на „Нефтопласт трейдинг“ ООД, ЕИК: 201710731, със седалище и адрес на управление: гр. Средец, ул. „Спартак“, № 3
   Информираме Ви, че за задължението Ви за такса водовземане от подземни води, чрез водовземни съоръжения – СК-2 и СК-3, за промишлени цели за период 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г., Ви е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 29/2017/01.12.2017 г. за следното задължение:
Задължение за такса за правото на ползване на подземни води от – СК-2 и СК-3, в размер на 521,36 лв. (петстотин двадесет и един лева и 36 стотинки), на основание § 9 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за водите, изчислени съобразно чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 2 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г., за ползването на води за промишлени цели и охлаждане за 33 663 куб.м ползвани водни количества за периода от 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. Сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2016 г. до окончателното й плащане. 
След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 29/2017/01.12.2017 г., чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна. 

01.12.2017г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Иван Славов КировУправител на „СЕТЛАВИ“ ЕООД, ЕИК: 148144787, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, община Варна, област Варна, р-н „Приморски“, м-ст „Свети Никола“ № 602А, титуляр на Разрешително за полване на воден обект № 0236 0030/24.02.2010г., издадено от Министъра на околната среда и водите /ОСВ/, изменено с Решение № 967/05.09.2012г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 103/03.10.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция Черноморски районза ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 0236 0030/24.02.2010г., на основание чл.79а, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за водите.
С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.

29.11.2017 г
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Юлиян Йосифов – Управител на ,,Юникс” ЕООД, ЕИК 148031483, със седалище и адрес на управление: с. Аврен, община Аврен, ул. “Ропотамо” № 7, титуляр на Разрешително за водовземане № 2152 0041/01.04.2008г., продължено с Решение №1269/20.01.2014г. от подземни води, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 116/03.11.2017г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Разрешително № 2152 0041/01.04.2008г., на основание на основание чл.79, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.

08.11.2017 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до госпожа Елма Любенова Георгиева - Пеева – Управител на ,,Кольо Фичето” ООД, ЕИК 812117777, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, общежитие „Строител“, ет. 1, титуляр на Разрешително за водовземане № 21530096/08.12.2011г. от подземни води, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 114/16.10.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Разрешително № 21530096/08.12.2011г., на основание на основание чл.79, ал. 1, т. 1, чл. 79, ал. 3 и чл.78а от Закона за водите. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.

07.11.2017 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Валери Георгиев Дойков – Управител на „БИ ЕЙЧ ДИ“ ЕООД, ЕИК: 103906279, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, община Варна, област Варна, р-н „Приморски“, м-ст „Свети Никола“ № 1, титуляр на Разрешително за полване на воден обект № 0236 0017/30.04.2009г., издадено от Министъра на околната среда и водите /ОСВ/, изменено с Решение № 862/14.11.2011г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
   Информираме Ви, че има издадено Решение № 90/15.09.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 0236 0017/30.04.2009г., на основание чл.79а, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за водите. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Варна.

12.10.2017г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до господин Ремо Османов Аптулов – Управител на „Евро Комфорт“ ЕООД, ЕИК: 119663619, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, община Варна, област Варна, кв.“Виница“, ул.“Албена“ № 1Б, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 2159 0108/02.05.2012г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:
Информираме Ви, че има издадено Решение № 69/04.08.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” за ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 2159 0108/02.05.2012г., на основание чл.79а, ал.1, т.3 и т.4 от ЗВ. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Варна.

03.10.2017г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-жа  Надя Христова Стоянова - Управител на "РИЛЕНД" ЕООД , с адрес гр. Варна, община Варна, област Варна, район Младост ул. Уста Колю Фичето №25 Б ет. 5, титуляр на Разрешително за водовземане от пвърхностни води от воден обект - Черно море, № 2136 00002/09.05.2013 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”:

Информираме Ви, че има издадено Решение № 85/07.09.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция Черноморски районза ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 2136 0002/09.05.2013 г., на основание чл. 79а, ал. 1, т. 3 от ЗВ. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Варна.


 22.12.2016г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Атанас Димчев Димов- Земеделски производител, с адрес гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, ж.к. „Добротица“ бл.25, вх. Г, ет. 5, ап. 10, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 2152 0230/25.06.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”:

 Информираме Ви, че има издадено Решение № 110/21.10.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция Черноморски районза ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 2152 0230/25.06.2012 г., на основание чл. 79а, ал. 1, т. 3 и т.4 от ЗВ. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Варна. 


 05.12.2016 г.
   На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Николай Иванов Филипов – титуляр на Разрешително № 2246 0001/06.03.2007 г. за ползване на воден обект язовир „Развигорово“, с. Развигорово, община Хитрино, област Шумен, действало от 28.03.2007 г. до 01.12.2007 г.   
  Информираме Ви, че за задължението Ви за такса за ползване на водния обект за целта „аквакултури и свързаните с тях дейности“ за посочения период на действие на разрешителното, Ви е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 22/2016/12.10.2016 г. за следното задължение:
   Задължение за такса за правото на ползване на воден обект - язовир „Развигорово“, с. Развигорово, община Хитрино, област Шумен в размер на 122,79 лв. (сто двадесет и два лева и 79 стотинки), изчислена съобразно чл. 9, ал. 1 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 154/28.07.2000 г., при единичен размер на таксата от 0,01 лв./куб. м, за 60 000 куб.м разрешена за ползване вода за периода от 28.03.2007 г. до 01.12.2007 г. и Коефициент за II-ра категория на водата, равен на 0,3. Сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.02.2008 г. до окончателното й плащане.  
   След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес, Ви съобщаваме чрез настоящата публикация, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 22/2016/12.10.2016 г. чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна.  


13.09.2016 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-жа Светлана Йорданова Бабукчиева, управител на  „Фамилия 2010” ЕООД, с. Близнаци, община Аврен, титуляр на Разрешително за водовземане от подземчни води чрез нови водовземни съоръжения № 2151 0338/13.12.2013 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция «Черноморски район».
Поради невъзможност да бъдете открит на посочения от Вас адрес, информираме Ви, че на основание чл. 79а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите е издадено Решение № 65/11.07.2016 г. за ОТНЕМАНЕ на Разрешително № 2151 0338/13.12.2013  г. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна.   


17.08.2016г. 
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Георги Тодоров Георгиев, физическо лице – търговец и представител на ЕТ “Дъга Георгиеви – Георги Георгиев” – гр.Добрич, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул.“Ропотамо“ № 32, вх.А, ет.2, ап.1, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 2152 0234/21.09.2012г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“: 
Информираме Ви, че има издадено Решение № 34/18.04.2016 г. за ОТНЕМАНЕ на Разрешително 2152 0234/21.09.2012г., на основание чл. 79а, ал. 1, т. 3 от ЗВ. С настоящото Ви се дава възможност в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, да обжалвате решението чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд гр. Варна. 


22.07.2016 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Васил Иванов Гунчев – Изпълнителен директор на ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ- гр.София, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане“, ул.“Цар Самуил“ № 79, ет.3, ап.7 - Титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води № 2159 0112/11.05.2012г. посредством Тръбен кладенец ТК „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС - КК “Св. Св. Константин и Елена“, находящ се в к.к-с „Св. Св. Константин и Елена“,  гр.Варна, община Варна, област Варна, издадено от Басейнова дирекция Черноморски район:

Информираме Ви, че на представляваното от вас дружество е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 7/2016/06.04.2016 г. за следните задължения:

           - Задължение за такса за правото на водовземане в размер на 115,50 лв. (сто и петнадесет лева и петдесет стотинки), представляваща непогасен остатък от такса за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г. за правото на водовземане от подземни води, чрез водовземни съоръжения- Тръбен кладенец ТК „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС-КК “Св. Св. Константин и Елена“, находящ се в УПИ II-139, кв.11 по плана на к.к-с „Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна, община Варна, област Варна, с обект на водоснабдяване- Хотелски комплекс „Сана Парк“ в КК „Св.Св. Константин и Елена“, гр.Варна, община Варна, област Варна, цел на водовземането – други цели /поливане/, съгласно Разрешително № 2159 0112/11.05.2012г., изчислени съобразно чл.3, ал.1 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011г., при единичен размер на таксата от 0.16 лв./куб.м. /“за други цели“/, съгласно чл.10, ал.2, ал.6 от посочената Тарифа, за иззети 11 550 куб.м. за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г., погасена с частично плащане в размер на 1 732,50 лв. Сумата от 115,50 лв. е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2014г. до окончателното й изплащане.

           - Задължение за такса за правото на водовземане в размер на 1 712.32 лв. (хиляда седемстотин и дванадесет лева и тридесет и две стотинки), представляваща такса за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г. за правото на водовземане от подземни води, чрез водовземни съоръжения- Тръбен кладенец ТК „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС-КК “Св. Св. Константин и Елена“, находящ се в УПИ II-139, кв.11 по плана на к.к-с „Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна, община Варна, област Варна, с обект на водоснабдяване- Хотелски комплекс „Сана Парк“ в КК „Св.Св. Константин и Елена“, гр.Варна, община Варна, област Варна, цел на водовземането – други цели /поливане/, съгласно Разрешително № 2159 0112/11.05.2012г., изчислени съобразно чл.3, ал.1 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011г., при единичен размер на таксата от 0.16 лв./куб.м. /“за други цели“/, съгласно чл.10, ал.2, ал.6 от посочената Тарифа, за иззети 10 702 куб.м. за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г. Сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2015г. до окончателното й изплащане.

След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес по седалището и адреса на управление на дружеството, чрез настоящата публикация Ви съобщаваме, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжалвате издадения АУПДВ № 7/2016/06.04.2016 г., чрез Директора на БДЧР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- гр. Варна. 

 


22.07.2016 г.
На основание чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до г-н Васил Иванов Гунчев – Изпълнителен директор на ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ- гр.София, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане“, ул.“Цар Самуил“ № 79, ет.3, ап.7- Титуляр на Разрешително за водовземане от минерални води № 2161 0001/04.10.2010г. посредством сондаж Р-6х, к.к-с „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна, издадено от Басейнова дирекция Черноморски район:  

Информираме Ви, че на представляваното от вас дружество е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 6/2016/01.04.2016 г. за следните задължения:

Задължение за такса за правото на водовземане в размер на 10 170.30 лв. (десет хиляди сто и седемдесет лева и тридесет стотинки), представляваща такса, за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г., за правото на водовземане от минерални води, чрез водовземно съоръжение сондаж Р-6х, к.к-с „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна, за обект на водоснабдяване: Балнеохотел „Сана“ и хотелски комплекс, находящи се в УПИ II-139 и УПИ III-140 в квартал 11 по плана на к.к-с „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна, област Варна, с цел „за отдих /други цели/“, съгласно Разрешително за водовземане от минерални води № 2161 0001/04.10.2010г., изчислена съобразно чл.3, ал.2 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011г., при единичен размер на таксата от 0.35 лв./куб.м., съгласно чл.10, ал.3 от Тарифата за таксите за „други“ цели, за разрешени и иззети 29 058 куб.м. при температура на водата от сондажа 46° C. Сумата е дължима ведно със законната лихва, считано от 01.04.2015г. до окончателното й изплащане.

След неуспешни опити за връчване на акта на известния адрес по седалището и адреса на управление на дружеството, чрез настоящата публикация Ви съобщаваме, че в 14 - дневен срок от публикуването на обявлението, имате възможност да обжа