Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Басейнова дирекция и РИОСВ – Шумен провериха сигнал за нерегламентирано заустване на отпадъчни води

Констатирано е, че изтичащите води от колектора са с кафяво-червеникав цвят, замътени, непрозрачни и пенливи. За установяване на източника на замърсяване е извършена проверка на предприятие за производство на бойлери, собственост на „Нес – Нови енергийни системи“ ООД. При дейността на обекта се извършва химическа очистка на метални изделия от железни оксиди, формиращи подобен червеникаво-кафяв цвят на отпадъчните води.

След оглед на уличните шахти за битови, дъждовни води и крайна изходна шахта, преди заустването в канализационната система, е установено частично заустване на отпадъчни води от крайната шахта, в дъждовния колектор, и в канализационния колектор, водещ към ГПСОВ – Шумен. Взети са водни проби, които ще бъдат изследвани по показатели активна реакция (pH), електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор, синтетични повърхностно активни вещества (СПАВ), желязо (разтворена форма).

РИОСВ – Шумен даде предписание на дружеството за незабавно прекратяване на заустването на производствени отпадъчни води в дъждовен колектор и недопускане на заустване на непречистени производствени и битови води към дъждовния колектор. След анализ на резултатите от пробонабирането ще се потърси административно наказателна отговорност на нарушителя.