Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители OБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю. дата на публикуване 29.11.2017 г.

... За повече информация

Съвместна проверка по сигнал за замърсяване на водите на Пристанище Балчик

Eксперти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ-Варна, Морска администрация и Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда провериха оранжево петно в акваторията на Пристанище Балчик. Проверката беше извършена по сигнал, получен на „зеления“ телефон на БДЧР. При извършения оглед в акваторията на пристанището по протежението на кея е наблюдавано петно с оранжево-ръждив цвят, с ширина на места до 5 метра и дължина 200 м. Не е установен причинител на замърсяване, видимо не е брегови източник.Взета е водна проба от района на пристанището, която ще бъде изследвана по показателите:  активна реакция (pH), БПК5, разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, метали, полициклени ароматни въглеводороди и летливи органични съединения. След анализиране на водната проба резултатите ще бъдат оповестени. дата на публикуване 24.11.2017 г.

Завършва кампанията в изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция „Черноморски район“ завършва кампанията в изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. с обучително-информационна среща между заинтересованите страни в областите Варна и Добрич. Срещата ще е на 27 ноември  от 10.30 ч в хотел „Голдън тюлип“, Варна. Поканени са представители на общини, водоползватели, застрахователни дружества, БЧК и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“.   Целта е да бъде обменена информация за развитие на умения за реакция в случай на наводнение. С приоритет са обхванати районите с потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на Басейнова дирекция. дата на публикуване 24.11.2017 г.

Шумен ще е домакин на обучително-информационна среща за изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция ще проведе обучително-информационна среща със заинтересованите страни в областите Шумен и Търговище. Срещата е на 23 ноември  от 11.30 часа в „Гранд хотел Шумен“. Тя е част от кампанията в изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. Целта е да бъдат получени знания, информация и развиване на умения за реакция в случай на наводнение, като с приоритет ще бъдат обхванати районите със значителен и потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на БДЧР. За участие в срещата са поканени  представители на общини, водоползватели, застрахователни дружества, БЧК и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“. дата на публикуване 22.11.2017 г.

Целият финансов ресурс за водния сектор по ОПОС ще бъде обявен до края на годината

До края на годината ще бъде обявен целият финансов ресурс в сектор „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС). Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова днес по време на национална конференция, организирана от Българската асоциация по водите и Камарата на строителите в България. ОПОС предоставя ресурс в размер на 2,3 млрд. лв. за финансиране на мерки по приоритетна ос „Води“, като досега са обявени 11 процедури на обща стойност над 881 млн. лв. дата на публикуване 22.11.2017 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.
21.11.2017 г.

... За повече информация

страница 2 от 144

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>