Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Провеждане на обучително-информационни кампании

В изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения през 2017 год. Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще реализира Мярка PREP39-REAC86 - Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията и Мярка PRE19-REAC20 - Популяризиране използването на застрахователни имуществени продукти в застрашените от наводнения райони.
Дейността предвижда провеждане на специално организирани събития за получаване на знания, информация и развитие на умения в случай на наводнение - обучително-информационни кампании във всички общини в обхвата на Басейнова дирекция, като с приоритет са тези, попадащи в райони със значителен и потенциален риск от наводнения.
На 15 ноември във Варна ще се проведе първата среща със заинтересованите органи. Поканени за участие са всички общини и регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“, в териториалния обхват на Басейнова дирекция.  Планирани са още три срещи със заинтересованите страни: в областите Бургас, Сливен и Ямбол на 21 ноември, в областите Шумен и Търговище на 23 ноември и  в областите Варна и Добрич на 27 ноември. дата на публикуване 07.11.2017 г.

На 8 ноември ще заседава басейновият съвет във Варна

На 8 ноември Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) ще проведе първото за 2017  г. редовно заседание на Басейновия съвет. Заседанието ще започне в 10.30  ч в заседателната зала на Басейнова дирекция на ул. „Александър Дякович“ 33 във Варна. На заседанието ще бъде обсъдена организацията за изпълнение на мерките и изискванията на Европейската комисия по трите плана в Черноморския басейнов район - Плана за управление на речните басейни, Плана за риска от наводнения и програмата от мерки за постигане целите на морската стратегия. Ще бъдат представени резултатите от извършена през летния туристически сезон контролна дейност на обекти потенциални замърсители на Черно море. дата на публикуване 07.11.2017 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 03.11.2017 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. дата на публикуване: 01.11.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит
превод от и на английски език и интервю.
Дата на публикуване: 30.10.2017 г.

... За повече информация

Зам.-министър Николова откри конференцията за Международния ден на Черно море

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри във Варна международната конференция „Перспективи за стратегическо развитие на Черноморския регион“ и приветства участниците и гостите. „Този ден е още един повод да си дадем сметка, че опазването и възстановяването на морската околна среда не са само въпрос на морален дълг пред настоящото и бъдещите поколения. В духа и на модерната концепция за синя икономика, ние трябва да осъзнаем, че поддържането на добро състояние на морската околна среда представлява значим потенциал за заетост и устойчив икономически растеж, за обществен просперитет и благосъстояние“, каза зам.-министърът. Присъстващите бяха поздравени от председателя на Парламентарната комисия по околна среда и води в 44-то НС Ивелина Василева,  зам.-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, зам.-министъра на туризма Ирена Георгиева и Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката.
Европейският комисар по околна среда, морски въпроси и рибарство Кармену Вела приветства участниците в специално видеопослание. „Усилията на всички трябва да бъдат насочени към преодоляване на предизвикателствата, които поставят проблемите в околната среда. Бъдещото европредседателство на България е чудесна възможност страната да подкрепи ключови приоритети и политики в опазването на природата“, посочи еврокомисарят. Матеи Криста, първи секретар в посолството на Румъния у нас прочете изказване от името на министъра на водите и горите на Румъния. В презентацията си зам.-министър Николова обяви, че националните приоритети за постигане на  стратегическо развитие на Черноморския район са обвързани в комплекс от дейности, което изисква взаимодействие и синхрон между публичните институции, научните организации и образователните институции, социалните партньори и бизнеса. „Убедена съм, че дискусиите от днешния форум ще са стъпка към разгръщането на потенциала и перспективите на района“, посочи зам.-министър Николова.В конференцията участваха представители на областни администрации и кметове на Черноморски общини, експерти от ресорни министерства, научни институти, неправителствени организации и от бизнеса. Участниците във форума посетиха ремонтирания български океанографски кораб „Академик“,  извършващ мониторинга на морските води, а за ремонта му бяха отпуснати целеви средства от държавата. В рамките на деня на Черно море беше открита и новата сграда на Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване: 30.10.2017

   
   

страница 9 от 149

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>