Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

14 март е международен ден на реките

Международният ден на реките се отбелязва за опазването на реките, водата и живота в тях. Инициативите за този ден започват от 1997 г. в Бразилия. Представители от над 20 страни се обединяват около идеята да посветят този ден на повишаване на информираността и намиране на по-добри решения за опазване на реките. МОСВ съвместно с регионалните звена – басейновите дирекции, води политика за устойчиво и интегрирано управление на водите и опазване на свързаните с тях екосистеми. Основен инструмент за постигане на добро състояние на реките у нас са плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и мерките в тях. 14.03.2018

... За повече информация

Очаква се водните нива да се понижават в следващите три дни

Анализът на НИМХ – БАН е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -13 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води. Днес ще има повишения на речните нива във водосбора на река Провадийска и в горното течение на река Камчия и притока й Луда Камчия. 13.03.2018

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

13.03.2018 г.
С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,
Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

13.03.2018 г.
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,
Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

Зам.-министър Николова откри учредителното заседание на Форума за съответствие и управление по околна среда

В качеството си на представител на настоящото Председателство на Съвета на ЕС, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова приветства участниците в новоучредения Форум за съответствие и управление по околна среда. Платформата е важен инструмент за подобряване спазването и управлението при прилагането на законодателството в областта на околната среда. 13.03.2018

... За повече информация

На 13 март се очаква повишение на речните нива

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:Черноморски басейн: речните нива в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрирани са понижения до -18 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.Черноморски басейн: днес речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, но все още ще са високи. На 13 март в резултат на валежи ще има нови повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат във водосбора на река Провадийска и в горното течение на река Камчия и притока й Луда Камчия. На 14 и 15 март водните нива ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. На 14 март меже да има незначителни повишения на водните нива южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 13 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.12.03.2018

... За повече информация

страница 8 от 158

<<< по-нови    3 4 5 6 7 8 9 10 11    По-стари >>>