Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Шумен ще е домакин на обучително-информационна среща за изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция ще проведе обучително-информационна среща със заинтересованите страни в областите Шумен и Търговище. Срещата е на 23 ноември  от 11.30 часа в „Гранд хотел Шумен“. Тя е част от кампанията в изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. Целта е да бъдат получени знания, информация и развиване на умения за реакция в случай на наводнение, като с приоритет ще бъдат обхванати районите със значителен и потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на БДЧР. За участие в срещата са поканени  представители на общини, водоползватели, застрахователни дружества, БЧК и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“. дата на публикуване 22.11.2017 г.

Целият финансов ресурс за водния сектор по ОПОС ще бъде обявен до края на годината

До края на годината ще бъде обявен целият финансов ресурс в сектор „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС). Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова днес по време на национална конференция, организирана от Българската асоциация по водите и Камарата на строителите в България. ОПОС предоставя ресурс в размер на 2,3 млрд. лв. за финансиране на мерки по приоритетна ос „Води“, като досега са обявени 11 процедури на обща стойност над 881 млн. лв. дата на публикуване 22.11.2017 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.
21.11.2017 г.

... За повече информация

Няма констатирано замърсяване на Белославското езеро

Анализът на взетите на 10 ноември две проби от повърхностни води от акваторията пред кв. Повеляново и от района пред устието на река Провадийска не показват замърсяване на Белославското езеро. Във водата не са открити мед, кадмий, цинк, около, живак, бензен, ксилен, нафтален и нефтопродукти. Останалите измерени показатели отговарят на нормите за добро състояние на водите и на характерното заустване на отпадъчни води от предприятията в района. Резултати за част от полициклените ароматни въглеводороди се очакват от Регионалната лаборатория в Плевен. Резултатите от изпитването са сравнени с нормите за състоянието на вътрешните повърхностни води, съгласно наредбата за характеризиране на повърхностните води и наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някой други замърсители. Пробите бяха изследвани от Регионалната лаборатория във Варна към Изпълнителната агенция по околна среда. Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Морска администрация-Варна извършиха оглед с катер по сигнал за петно с млечно-син цвят в Белославското езеро, което по време на проверката не бе констатирано. дата на публикуване 20.11.2017 г.

Информационна среща за изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения ще се проведе в Бургас

Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще проведе обучително-информационна среща със заинтересованите страни в областите Бургас, Сливен и Ямбол. Срещата ще е на 21 ноември,  от 11.30 ч в хотел „Мираж“-Бургас . Тя е част от кампанията в изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. Целта е да бъдат получени знания, информация и развиване на умения за реакция в случай на наводнение, като с приоритет ще бъдат обхванати районите със значителен и потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на Басейнова дирекция. За участие поканени представители на общини, водоползватели, застрахователни дружества, БЧК, регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“. дата на публикуване 20.11.2017 г.

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 20.11.2017 г.

... За повече информация

страница 7 от 149

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>