Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 04.12.2017 г.

... За повече информация

Оперативното звено в МОСВ е деактивирано

Оперативното звено в МОСВ е деактивирано считано от 10 часа днес, 4.12.2017 г. Звеното беше задействано на 30 ноември във връзка с прогнозата на НИМХ – БАН за интензивни валежи и очакваното снеготопене в Западна България и Родопската област. Басейновите дирекции, НИМХ – БАН, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на здравеопазването предоставяха на звеното информация, свързана със състоянието на водите и водните обекти и вредното въздействие на водите върху инфраструктурата.

Дейността на оперативното звено в МОСВ е активирано считано от 13 часа днес

Във връзка с постъпила прогноза от НИМХ-БАН за валежи днес - на места в Западна България и Родопската област – значителни, както и за опасни метеорологични явления на 1 декември 2017 г., МОСВ активира дейността на оперативното звено, считано от 13 часа днес - 30.11.2017 г. За 1 декември 2017 г. НИМХ-БАН издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за опасни количества на валежите (между 35 и 65 л/кв.м, в отделни райони и повече) в 8 области (София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали) в югозападната част от страната. В местата със снежна покривка, с очакваните валежи от дъжд и умерения до силен вятър, снеготопенето ще е интензивно. В 5 области (Видин, Монтана, Враца, Ловеч и планинската част на област Пловдив) издаденият код от първа степен (жълт) е за валежи между 20 и 30 л/кв.м. Басейновите дирекции, НИМХ-БАН, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция пътна инфраструктура, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на здравеопазването са уведомени за работата на ОЗ и за необходимостта от предоставяне на информация, свързана със състоянието на водите и водните обекти и вредното въздействие на водите два пъти дневно. При евентуална промяна в състоянието на водите, свързана с опасност от вредното им въздействие, МОСВ ще предостави своевременно допълнителна информация. дата на публикуване 30.11.2017 г.

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители OБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю. дата на публикуване 29.11.2017 г.

... За повече информация

Съвместна проверка по сигнал за замърсяване на водите на Пристанище Балчик

Eксперти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ-Варна, Морска администрация и Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда провериха оранжево петно в акваторията на Пристанище Балчик. Проверката беше извършена по сигнал, получен на „зеления“ телефон на БДЧР. При извършения оглед в акваторията на пристанището по протежението на кея е наблюдавано петно с оранжево-ръждив цвят, с ширина на места до 5 метра и дължина 200 м. Не е установен причинител на замърсяване, видимо не е брегови източник.Взета е водна проба от района на пристанището, която ще бъде изследвана по показателите:  активна реакция (pH), БПК5, разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, метали, полициклени ароматни въглеводороди и летливи органични съединения. След анализиране на водната проба резултатите ще бъдат оповестени. дата на публикуване 24.11.2017 г.

Завършва кампанията в изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция „Черноморски район“ завършва кампанията в изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. с обучително-информационна среща между заинтересованите страни в областите Варна и Добрич. Срещата ще е на 27 ноември  от 10.30 ч в хотел „Голдън тюлип“, Варна. Поканени са представители на общини, водоползватели, застрахователни дружества, БЧК и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“.   Целта е да бъде обменена информация за развитие на умения за реакция в случай на наводнение. С приоритет са обхванати районите с потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на Басейнова дирекция. дата на публикуване 24.11.2017 г.

страница 6 от 149

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>