Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Стартира обучително-информационна кампания в изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения

В изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще реализира мерки относно провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията и популяризиране използването на застрахователни имуществени продукти в застрашените от наводнения райони. Дейността предвижда провеждане на специално организирани събития за получаване на знания, информация и развитие на умения в случай на наводнение – обучително-информационни кампании във всички общини в обхвата на Басейнова дирекция, като с приоритет са попадащите в райони със значителен и потенциален риск от наводнения. На 15 ноември т. г., от 10 часа в хотел „Голдън тюлип“-Варна ще се проведе първата среща с компетентните органи. Поканени за участие са всички общини и регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“, в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Планирани са още три срещи със заинтересованите страни в областите Бургас, Сливен и Ямбол на 21 ноември, в областите Шумен и Търговище на 23 ноември и  в областите Варна и Добрич на 27 ноември. дата на публикуване 14.11.2017 г.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Морска администрация провериха сигнал за замърсяване на Белославското езеро

Eксперти на Басейнова дирекция и Морска администрация-Варна и  Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда, провериха  сигнал за наличието на петно в Белославското езеро. Сигналът е получен на10 ноември на „зеления“ телефон за  петно с размер приблизително 500 м. При оглед с катер, в акваторията на езерото пред кв. Повеляново, в близост до „Агрополихим“ АД не е установено петно с млечно-син цвят. След обход до устието на река Провадийска е наблюдавано по-светло от езерната вода млечно-зелено оцветяване на площ от около 150 м. ширина 20-25 м. Не е установено наличие на мазни петна от разливи на нефтопродукти. дата на публикуване 13.11.2017 г.

... За повече информация

МОСВ отличи изпълнени проекти по Финансовия механизъм на ЕИП

Под патронажа на министъра на околната среда и водите Нено Димов в Националната галерия „Квадрат 500“ се състоя конференция за успешното приключване на работата по програмите „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и „Биологично разнообразие и екосистеми“. Общия бюджет на двете програми в размер на 18,8 млн. евро осигури Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г., с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Изпълнени са 38 проекта в рамките на програмите. МОСВ награди в 9 категории най-ефективните и открояващи се проекти, преизпълнили заложените цели в различни области. Най-добро взаимодействие между проекти за съвместно постигане на целите на програми BG02/BG03 постигнаха Института по океанология при БАН и Басейнова дирекция „Черноморски район“ за проектите „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води“ (MARLEN); „Подобрен мониторинг на морските води“ (IMAMO);  „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС“ (ISMEIMP).дата на публикуване 07.11.2017 г.

... За повече информация

Провеждане на обучително-информационни кампании

В изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения през 2017 год. Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще реализира Мярка PREP39-REAC86 - Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията и Мярка PRE19-REAC20 - Популяризиране използването на застрахователни имуществени продукти в застрашените от наводнения райони.
Дейността предвижда провеждане на специално организирани събития за получаване на знания, информация и развитие на умения в случай на наводнение - обучително-информационни кампании във всички общини в обхвата на Басейнова дирекция, като с приоритет са тези, попадащи в райони със значителен и потенциален риск от наводнения.
На 15 ноември във Варна ще се проведе първата среща със заинтересованите органи. Поканени за участие са всички общини и регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“, в териториалния обхват на Басейнова дирекция.  Планирани са още три срещи със заинтересованите страни: в областите Бургас, Сливен и Ямбол на 21 ноември, в областите Шумен и Търговище на 23 ноември и  в областите Варна и Добрич на 27 ноември. дата на публикуване 07.11.2017 г.

На 8 ноември ще заседава басейновият съвет във Варна

На 8 ноември Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) ще проведе първото за 2017  г. редовно заседание на Басейновия съвет. Заседанието ще започне в 10.30  ч в заседателната зала на Басейнова дирекция на ул. „Александър Дякович“ 33 във Варна. На заседанието ще бъде обсъдена организацията за изпълнение на мерките и изискванията на Европейската комисия по трите плана в Черноморския басейнов район - Плана за управление на речните басейни, Плана за риска от наводнения и програмата от мерки за постигане целите на морската стратегия. Ще бъдат представени резултатите от извършена през летния туристически сезон контролна дейност на обекти потенциални замърсители на Черно море. дата на публикуване 07.11.2017 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 03.11.2017 г.

... За повече информация

страница 4 от 144

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>