Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Няма констатирано замърсяване на Белославското езеро

Анализът на взетите на 10 ноември две проби от повърхностни води от акваторията пред кв. Повеляново и от района пред устието на река Провадийска не показват замърсяване на Белославското езеро. Във водата не са открити мед, кадмий, цинк, около, живак, бензен, ксилен, нафтален и нефтопродукти. Останалите измерени показатели отговарят на нормите за добро състояние на водите и на характерното заустване на отпадъчни води от предприятията в района. Резултати за част от полициклените ароматни въглеводороди се очакват от Регионалната лаборатория в Плевен. Резултатите от изпитването са сравнени с нормите за състоянието на вътрешните повърхностни води, съгласно наредбата за характеризиране на повърхностните води и наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някой други замърсители. Пробите бяха изследвани от Регионалната лаборатория във Варна към Изпълнителната агенция по околна среда. Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Морска администрация-Варна извършиха оглед с катер по сигнал за петно с млечно-син цвят в Белославското езеро, което по време на проверката не бе констатирано. дата на публикуване 20.11.2017 г.

Информационна среща за изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения ще се проведе в Бургас

Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще проведе обучително-информационна среща със заинтересованите страни в областите Бургас, Сливен и Ямбол. Срещата ще е на 21 ноември,  от 11.30 ч в хотел „Мираж“-Бургас . Тя е част от кампанията в изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. Целта е да бъдат получени знания, информация и развиване на умения за реакция в случай на наводнение, като с приоритет ще бъдат обхванати районите със значителен и потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на Басейнова дирекция. За участие поканени представители на общини, водоползватели, застрахователни дружества, БЧК, регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“. дата на публикуване 20.11.2017 г.

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 20.11.2017 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ - гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 20.11.2017 г.

... За повече информация

Започнаха дебатите по конвенцията на ООН за климата в Бон

В Бон започна т.нар. висок сегмент на 23-та Конференция на страните от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. От българска страна в нея участват зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и експерти от МОСВ. В рамките на конференцията от 6 ноември работят експерти по  ангажиментите на отделните страни. От 15 до 17 ноември форумът продължава на ниво държавни глави, правителствени ръководители, министри, зам.-министри и други високопоставени лица. дата на публикуване 17.11.2017 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. дата на публикуване 15.11.2017 г.

... За повече информация

страница 3 от 144

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>