Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Актуални новини

 


 

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 08.12.2017 г.

... За повече информация

Готови са резултатите от проверката за замърсяване в акваторията на пристанището в Балчик

Готови са резултатите от проверката от 24 ноември за оранжево петно в акваторията на пристанището в Балчик. Взета водна проба от района на пристанището е изследвана по показатели активна реакция (pH), БПК5, разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, метали, полициклени ароматни въглеводороди и летливи органични съединения. От анализираните основни физико-химични елементи за качество и специфични замърсители се установи влошено състояние съгласно наредбата за характеризиране на повърхностните води и стандарта за качество на околната среда по показателите разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, желязо-разтворено, мед, арсен и цинк. Най-вероятен източник на замърсяването са битово-фекални води от плавателен съд и дейности по пребластиране на корпуса му с противообрастващи препарати. Басейновата дирекция „Черноморски район“ информира за резултатите Морска администрация за предприемане на действия по компетентност. дата на публикуване 12.12.2017 г.

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 04.12.2017 г.

... За повече информация

Дейността на оперативното звено в МОСВ е активирано считано от 13 часа днес

Във връзка с постъпила прогноза от НИМХ-БАН за валежи днес - на места в Западна България и Родопската област – значителни, както и за опасни метеорологични явления на 1 декември 2017 г., МОСВ активира дейността на оперативното звено, считано от 13 часа днес - 30.11.2017 г. За 1 декември 2017 г. НИМХ-БАН издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за опасни количества на валежите (между 35 и 65 л/кв.м, в отделни райони и повече) в 8 области (София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали) в югозападната част от страната. В местата със снежна покривка, с очакваните валежи от дъжд и умерения до силен вятър, снеготопенето ще е интензивно. В 5 области (Видин, Монтана, Враца, Ловеч и планинската част на област Пловдив) издаденият код от първа степен (жълт) е за валежи между 20 и 30 л/кв.м. Басейновите дирекции, НИМХ-БАН, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция пътна инфраструктура, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на здравеопазването са уведомени за работата на ОЗ и за необходимостта от предоставяне на информация, свързана със състоянието на водите и водните обекти и вредното въздействие на водите два пъти дневно. При евентуална промяна в състоянието на водите, свързана с опасност от вредното им въздействие, МОСВ ще предостави своевременно допълнителна информация. дата на публикуване 30.11.2017 г.

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители OБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю. дата на публикуване 29.11.2017 г.

... За повече информация

Съвместна проверка по сигнал за замърсяване на водите на Пристанище Балчик

Eксперти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ-Варна, Морска администрация и Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда провериха оранжево петно в акваторията на Пристанище Балчик. Проверката беше извършена по сигнал, получен на „зеления“ телефон на БДЧР. При извършения оглед в акваторията на пристанището по протежението на кея е наблюдавано петно с оранжево-ръждив цвят, с ширина на места до 5 метра и дължина 200 м. Не е установен причинител на замърсяване, видимо не е брегови източник.Взета е водна проба от района на пристанището, която ще бъде изследвана по показателите:  активна реакция (pH), БПК5, разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, метали, полициклени ароматни въглеводороди и летливи органични съединения. След анализиране на водната проба резултатите ще бъдат оповестени. дата на публикуване 24.11.2017 г.

Завършва кампанията в изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция „Черноморски район“ завършва кампанията в изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. с обучително-информационна среща между заинтересованите страни в областите Варна и Добрич. Срещата ще е на 27 ноември  от 10.30 ч в хотел „Голдън тюлип“, Варна. Поканени са представители на общини, водоползватели, застрахователни дружества, БЧК и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“.   Целта е да бъде обменена информация за развитие на умения за реакция в случай на наводнение. С приоритет са обхванати районите с потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на Басейнова дирекция. дата на публикуване 24.11.2017 г.

Шумен ще е домакин на обучително-информационна среща за изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция ще проведе обучително-информационна среща със заинтересованите страни в областите Шумен и Търговище. Срещата е на 23 ноември  от 11.30 часа в „Гранд хотел Шумен“. Тя е част от кампанията в изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. Целта е да бъдат получени знания, информация и развиване на умения за реакция в случай на наводнение, като с приоритет ще бъдат обхванати районите със значителен и потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на БДЧР. За участие в срещата са поканени  представители на общини, водоползватели, застрахователни дружества, БЧК и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“. дата на публикуване 22.11.2017 г.

Целият финансов ресурс за водния сектор по ОПОС ще бъде обявен до края на годината

До края на годината ще бъде обявен целият финансов ресурс в сектор „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС). Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова днес по време на национална конференция, организирана от Българската асоциация по водите и Камарата на строителите в България. ОПОС предоставя ресурс в размер на 2,3 млрд. лв. за финансиране на мерки по приоритетна ос „Води“, като досега са обявени 11 процедури на обща стойност над 881 млн. лв. дата на публикуване 22.11.2017 г.

... За повече информация

Няма констатирано замърсяване на Белославското езеро

Анализът на взетите на 10 ноември две проби от повърхностни води от акваторията пред кв. Повеляново и от района пред устието на река Провадийска не показват замърсяване на Белославското езеро. Във водата не са открити мед, кадмий, цинк, около, живак, бензен, ксилен, нафтален и нефтопродукти. Останалите измерени показатели отговарят на нормите за добро състояние на водите и на характерното заустване на отпадъчни води от предприятията в района. Резултати за част от полициклените ароматни въглеводороди се очакват от Регионалната лаборатория в Плевен. Резултатите от изпитването са сравнени с нормите за състоянието на вътрешните повърхностни води, съгласно наредбата за характеризиране на повърхностните води и наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някой други замърсители. Пробите бяха изследвани от Регионалната лаборатория във Варна към Изпълнителната агенция по околна среда. Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Морска администрация-Варна извършиха оглед с катер по сигнал за петно с млечно-син цвят в Белославското езеро, което по време на проверката не бе констатирано. дата на публикуване 20.11.2017 г.

страница 1 от 70

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>