Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Съобщения

Директорът на БДЧР - Варна прекратява действието на Разрешително за водовземане от подземни води № 21530075 / 16.12.2009 г., издадено на "Ани" ООД, гр. Ботевград за питейно - битови и промишлени нужди от ТК "Ани - Варна", намиращ се в ПИ 10135.3513.456, по кадастралната карта на гр. Варна.18.08.2014 г.