Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Административни услуги

 

 

 


 

 ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ОТ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ:
•    По банков път НА БАНКОВАТА СМЕТКА НА  БДЧР:
   IBAN: BG02 TTBB 9400 3124 3173 88
   BIC: TTBB BG 22
   SG „Експресбанк”, гр.Варна
•    чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. "Александър Дякович" 33, гр. Варна.
В полето "ОТНОСНО" на платежното нареждане задължително следва да се посочи съответното основание (член, алинея, точка и буква от Тарифата за таксите в системата на МОСВ)

 

Списък с услуги - предоставяни от

Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Харта на клиента


Анализ анкета  "Удовлетвореност на потребителите" 09.2017 г.