Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Готови са резултатите от проверката за замърсяване в акваторията на пристанището в Балчик

Готови са резултатите от проверката от 24 ноември за оранжево петно в акваторията на пристанището в Балчик. Взета водна проба от района на пристанището е изследвана по показатели активна реакция (pH), БПК5, разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, метали, полициклени ароматни въглеводороди и летливи органични съединения. От анализираните основни физико-химични елементи за качество и специфични замърсители се установи влошено състояние съгласно наредбата за характеризиране на повърхностните води и стандарта за качество на околната среда по показателите разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, желязо-разтворено, мед, арсен и цинк. Най-вероятен източник на замърсяването са битово-фекални води от плавателен съд и дейности по пребластиране на корпуса му с противообрастващи препарати. Басейновата дирекция „Черноморски район“ информира за резултатите Морска администрация за предприемане на действия по компетентност. дата на публикуване 12.12.2017 г.

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 08.12.2017 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 04.12.2017 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване 04.12.2017 г.

... За повече информация

Оперативното звено в МОСВ е деактивирано

Оперативното звено в МОСВ е деактивирано считано от 10 часа днес, 4.12.2017 г. Звеното беше задействано на 30 ноември във връзка с прогнозата на НИМХ – БАН за интензивни валежи и очакваното снеготопене в Западна България и Родопската област. Басейновите дирекции, НИМХ – БАН, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на здравеопазването предоставяха на звеното информация, свързана със състоянието на водите и водните обекти и вредното въздействие на водите върху инфраструктурата.

Дейността на оперативното звено в МОСВ е активирано считано от 13 часа днес

Във връзка с постъпила прогноза от НИМХ-БАН за валежи днес - на места в Западна България и Родопската област – значителни, както и за опасни метеорологични явления на 1 декември 2017 г., МОСВ активира дейността на оперативното звено, считано от 13 часа днес - 30.11.2017 г. За 1 декември 2017 г. НИМХ-БАН издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за опасни количества на валежите (между 35 и 65 л/кв.м, в отделни райони и повече) в 8 области (София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали) в югозападната част от страната. В местата със снежна покривка, с очакваните валежи от дъжд и умерения до силен вятър, снеготопенето ще е интензивно. В 5 области (Видин, Монтана, Враца, Ловеч и планинската част на област Пловдив) издаденият код от първа степен (жълт) е за валежи между 20 и 30 л/кв.м. Басейновите дирекции, НИМХ-БАН, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция пътна инфраструктура, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на здравеопазването са уведомени за работата на ОЗ и за необходимостта от предоставяне на информация, свързана със състоянието на водите и водните обекти и вредното въздействие на водите два пъти дневно. При евентуална промяна в състоянието на водите, свързана с опасност от вредното им въздействие, МОСВ ще предостави своевременно допълнителна информация. дата на публикуване 30.11.2017 г.

страница 1 от 144

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>