Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Обществено обсъждане
Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) е публикувана за мнения и коментари до 09.12.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 01.12.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 04.11.2016 г. включително  - тук.

Актуално състояние на водите 

Обявление

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-КАСИЕР - за повече информация тук. 17.11.2016 г.

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“, чрез решаване на тест и интервю.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“, чрез решаване на тест и интервю. 17.11.2016 г.

Провеждане на заседание на Басейнов съвет

На 15 ноември 2016 г., вторник, Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще проведе първото за тази година редовно заседание на Басейновия съвет. Заседанието ще започне в 10.30  ч. в зала „Дали” на Бизнес Хотел Голдън Тюлип Варна. На заседанието ще бъдат представени докладите с Екологична оценка, Оценка на съвместимост, както и резултати от проведените обществени консултации по проекта на актуализирания План за управление на речните басейни 2016-2021 г., по  проекта на Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски басейнов район, обсъжданията по Морска стратегия и проекта на Програма от мерки за опазване на морската околна среда. 14.11.2016

... За повече информация

Отоплението на публични сгради с геотермална енергия гарантира възвръщаемост на общинските инвестиции

Използването на геотермалната енергия на  минералните води за отопление на публични сгради гарантира икономическа целесъобразност на проектите и възвръщаемост на общинските инвестиции, и ще помогне за намаляване на вредните емисии.  Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова представяйки в Шумен пред кметове от региона инвестиционна програма „Минерални води“.

... За повече информация

Зам.-министър Николова представя в Шумен програмата за ефективно управление на находищата на минерални води

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ще представи в Шумен на 11 ноември (петък) Националната програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия. Тя ще се срещне с кметовете от региона  от 11 часа в сградата на Областната администрация.

Сигнали за замърсяване с отпадъчни води, битови отпадъци и водовземане без разрешително провериха във Варненско

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна провериха  сигнали за изхвърляне на отпадъчни води от бетонов възел на  „ЗСК-Девня“АД , за битови и органични отпадъци в района на кариера в с. Ветрино и за незаконно водовземане от два сондажа в с. Новаково, община Аксаково, област Варна. След оглед на бетоновия възел на дружеството в Девня, не е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води в базата и около нея. До централния вход е открит бетонов канал на нефункциониращ пароотвод, който при валежи се пълни с дъждовна вода и се излива върху старата железопътна линия. Дадено е предписание за прекъсване на бетоновия канал. При  проверка в с. Ветрино, в района на кариерата не са открити изхвърлени отпадъци от битов и органичен характер. В посочения в сигнала имот в с. Новаково не са открити съоръжения, с които да се извършва нерегламентирано водовземане. 10.11.2016

страница 1 от 117

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>