Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Заключителна пресконференция по проект ISMEIMP

На 20 януари, петък, от 10.00 часа в зала „Gallery Lounge” на “Хотел-галерия Графит” във  Варна, Басейнова дирекция “Черноморския район” ще проведе заключителна пресконференция  по проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“. Проектът се изпълнява в партньорство с Института по океанология към БАН.

... За повече информация

До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект, до края на януари се подават декларациите

31 март 2017 г. е крайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата 2016 г. и за представяне от водоползвателите на доклади по чл. 48, ал.1, т.12 на Закона за водите, за изпълнението на условията в издадените им разрешителни. Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
Съгласно чл.194 „б“ от Закона за водите, титулярите на издадени разрешителни представят ежегодно до 31 януари в съответната басейнова дирекция декларации. В тях се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа. Заплащането на таксите се извършва само по банков път по сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“: Банка „SG ЕКСПРЕСБАНК”, IBAN: BG02 TTBB 9400 3124 3173 88, BIC: TTBB BG 22. В платежните документи задължително се изписва номера на разрешителното, периода, за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите.
Бланките за доклад за изпълнението на условията в издадените разрешителни, декларация за изчисляване на дължимата такса за водовземане и ползване, както и Тарифата за таксите са публикувани в секция „Формуляри на заявления“, т. V. Формуляри от водоползвателите в изпълнение на Закона за водите.
В Държавен вестник бр.2/ 6.01.2017 г. е обнародвано Постановление №383/29.12.2016 г. на МС за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Новоприетата Тарифа отменя тази, обнародвана в бр. 50 на Държавен вестник от 01.07.2011 г.За 2016 г. таксите ще се заплащат по досегашния ред, съгласно Тарифата, действаща от 2012 г. Влязлата в началото на тази година Тарифа ще започне да се прилага през 2018 г., когато ще се заплащат таксите за 2017 г.

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ – ГР. БУРГАС за държавен служител, чрез решаване на тест и интервю - за повече информациа тук.

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител, чрез решаване на тест и интервю - за повече информациа тук.

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "Старши юрисконсулт" в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Списък на недопуснатите кандидати до участие в КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "Старши юрисконсулт" в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ, чрез решаване на тест и интервю - за повече информация тук.

страница 1 от 118

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>